a

Приликом одлучивања о притужиљином захтеву да инспектор рада поништи понуду послодавца о закључењу анекса уговора о уређењу међусобних права, обавеза и одговорности, инспектор рада је захтев притужиље одбацио решењем наводећи као разлог да Закон о раду не предвиђа могућност да инспектор рада ставља ван снаге акте послодавца. Међутим, притужиља је истовремено указала инспекцији рада на чињеницу да је наведеном понудом било предвиђено да она буде премештена у друго место рада код истог послодавца и то на радно место које није било предвиђено тада важећим Правилником о систематизацији радних места, али је инспектор рада пропустио да испита те наводе, наводи се између осталог у мишљењу Заштитника грађана.