a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није утврдио и унео у матичну евиденцију податке неопходне за одлучивање о праву на пензију притужиоца у роковима и на начин предвиђен законом, према послодавцима који податке нису доставили није предузео мере на које је овлашћен, није спровео поступак ради утврђивања свих чињеница одлучних за доношење решења о коначном износу пензије и није остварио потребну сарадњу са Пореском управом и другим органима, утврдио је Заштитник грађана