a

Општинска управа општине Сокобања није одлучила по захтеву ЈКП „Напредак“ Сокобања и донела одговарајући управни акт којим би притужиоцу омогућила коришћење комуналне услуге пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода односно прикључење на уличну канализациону мрежу, утвдио је Заштитник грађана