a

Поступајући по већем броју притужби полицијских службеника који су били премештени на радна места на пословима „aнализе ризика“, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова. С обзиром да је контролисани орган предузео радње у циљу отклањања недостатака у свом раду, поступак контроле је обустављен.

Заштитник грађана изражава очекивање да ће Министарство унутрашњих послова у будућем раду организациону структуру у процесу рационализације успостављати на основу темељне анализе процеса рада и преиспитивања објективних потреба за радним местима, односно да ће смањење броја запослених вршити искључиво у складу са прописима о радним односима.