a

Јавна медијска установа Радио телевизија Србије (РТС) не одлучује у законом прописаном року о захтевима грађана за ослобађање од обавезе плаћања таксе за јавни медијски сервис. Грађани, подносиоци захтева, не могу сносити одговорност за постојање „објективних и техничких разлога“, нити других околности који су узрок доцње, као ни њених последица. Дужност РТС-а је, као носиоца јавних овлашћења, да узроке кашњења отклони, а свој рад организује на начин који обезбеђује законито поступање и делотворно одлучивање по захтевима грађана, стоји, између осталог, у утврђењу Заштитника грађана.