a

Царинарница Шабац није одлучила о захтеву притужиоца за повраћај принудно наплаћене царине у законом прописаној форми. Оно што пропуст Царинарнице Шабац чини озбиљнијим је околност да је у поступку контроле делимично остварена законом прописана сарадња са Заштитником грађана, будући да се овај орган ни након треће ургенције није изричито изјаснио о разлозима због којих о притужиочевом захтеву није одлучио у законом прописаној форми, утврдио је Заштитник грађана.