a

Одељење за општу управу Управе Градске општине Вождовац града Београда поступило је супротно законским одредбама о оверавању потписа, рукописа и преписа тиме што је одбило захтев притужиоца да овери његов потпис на уговору о купопродаји моторног возила, утврдио је Заштитник грађана