a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није ускладило рок за пријаву на Конкурс за доделу ученичких стипендија за текућу школску годину са роком прописаним за давање мишљења интерресорне комисије. Због тог пропуста је ученицима којима је потребно мишљење инерресорне комисије како би доказали припадност осетљивој друштвеној групи онемогућено, односно, знатно отежано, пријављивање на конкурс и остваривање права на ученичку стипендију.

Министарство, такође, није обезбедило ни други начин доказивања чињеница у случајевима када интерресорна комисија није основана, не ради или значајно касни са давањем мишљења.