a

Заштитник грађана је утврдио да су Комисија за вођење поступка и доношења решења по захтеву за враћање одузетог земљишта за подручје општине Вршац и Служба за катастар непокретности Вршац пропустиле да пруже помоћ притужиоцу да оствари своја права, као и да у поступку правилно и потпуно утврде све чињенице и околности које су од значаја за доношење законитог и правилног решења