a

Предшколска установа „Софија Ристић“ у Тополи, није исплатила притужиљи зараде за период од престанка радног односа до правоснажности одлуке којом је утврђено да јој је радни однос незаконито престао, нити је уплатила припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, утврдио је Заштитник грађана