a

Заштитник грађана је утврдио да након приговора на рад пословне банке, Народна банка Србије није поступала у складу са законским одредбама и није донела решење којим би пословној банци наложила отклањање уочених неправилности, нити је пословној банци изрекла одговарајућу новчану казну