a

Заштитник грађана је утврдио да приликом одлучивања о праву притужиоца на старосну пензију, Дирекција Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Филијала Фонда у Панчеву нису применили одредбе о застарелости прописане Законом о пореском поступку и пореској администрацији, тако што су наложили притужиоцу да изврши уплату доприноса за десетогодишњи период