a

Иако су директорка и запослени у ОШ „Ђуро Стругар“ имали сазнања која указују на могућност да је наставник извршио насиље над учеником нижег календарског узраста, нико те информације није доставио Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ради прикупљања додатних информација и заштитних мера.

Ни директорка Школе, након што је добила пријаву да је наставник извршио насиље над учеником, није испитивала да ли је поступање наставника било правилно и законито, сматрајући  да у поступку наставника „није било намере да се деградира ученик“. Исти однос према понашању наставника, директорка Школе задржала је и онда када је наставник, у службеној усменој и писаној комуникацији, ученика и његове родитеље омаловажио, увредио, а о ученику јавно изнео заштићени податак.

Заштитник грађана упутио је препоруке да директорка Школе предузме мере које су законом прописане за случај сазнања или сумње на насиље над учеником, као и мере које су прописане за случај сумње да је запослени повредио забрану насиља, злостављања и занемаривања ученика и повреду радне обавезе.

Школи је дат рок од 60 дана да поступи по препорукама Заштитника грађана.