a

Заштитник грађана утврдио да је услед изостанка сарадње надлежних органа у општини Петровац на Млави и неусаглашених података у решењима и евиденцији катастра непокретности,  притужиоцу онемогућено да изврши упис права својине на враћеном пољопривредном земљишту