a

Процес инклузије деце са сметњама у развоју у систем образовања и остваривање права детета са сметњама у развоју на једнако доступно и квалитетно образовање, оптерећени су бројним недостацима, слабостима и проблемима, наводи се у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана упућено Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и  Министарству здравља