a

Tим Националног превентивног механизма упутио Полицијској станици Ћуприја девет препорука мера ради отклањање уочених недостатака