a

Заштитник грађана и Популациони фонд Уједињених нација (UNFPА) започели су сарадњу у циљу доприноса унапређењу положаја старијих људи у Србији и њиховој потпуној друштвеној инклузији. У току 2015. године, урађена је анализа домаћег нормативног оквира као и упоредна анализа међународног правног оквира у области права старијих. Ова анализа биће саставни део посебног извештаја о положају старијих који би требало да буде објављен 2016. године.