a

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ПОВОДОМ УПУЋИВАЊА АМАНДМАНА НА ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ   

Заштитник грађана упутио је данас Народној скупштини Републике Србије више амандмана на Предлог закона о заштити података о личности којима се тежи омогућавању делотворне и потпуне заштите Уставом гарантованог права на заштиту ових података. Најзначајнији амандман отклања могућност да органи који обрађују податке о личности према својој процени, позивајући се на разлоге националне и јавне безбедности, одбране земље или спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела, онемогуће контролу над правилношћу свог рада органу који је успостављен да ту контролу врши. Истовремено, амандманима се предвиђа ефикаснији начин заштите националне безбедности и других законом предвиђених интереса, када они привремено претежу над правом појединца. На неопходност унапређења предлога Закона по овом питању указао је Повереник за информације од јавног значаја, коме ће се, ступањем на снагу закона, надлежност проширити на заштиту података о личности. Текст амандмана

    
 Заштитник грађана је, у сарадњи са омбудсманима локалних самоуправа, отпочео контролу поштовања своје препоруке о смањењу гужви у полицијским станицама, коју је Министарство унутрашњих послова прихватило у јулу 2008. године. Током септембра и октобра 2008. године ће без најаве, бити посећиване полицијске станице широм Републике, како би се утврдило да ли су гужве елиминисане или смањене, а однос према грађанима унапређен. Прва ненајављена посета обављена је у  полицијској станици у Сремској Митровици, са добрим резултатом. Републички омбудсман је у јуну ове године, на основу сазнања добијених из притужби грађана, обраћања Покрајинског омбудсмана и написа јавних гласила, реаговао на проблем вишесатног чекања при подношењу захтева за издавање и замену личних докумената. Оцењујући да се државни органи нису добро припремили за тај посао, Заштитник грађана је Министарству унутрашњих послова упутио препоруку да
 • организује и спроведе, односно тамо где постоји – унапреди систем пријема странака путем делимичног или потпуног заказивања,
 • да приоритет уређењу просторија где чекају и бораве странке како би се у њима грађани осећали што пријатније, а као хитну меру обезбедити довољан број одговарајућих одморишта (столица, клупа...) за грађане који чекају,
 • примени мере усмеравања и контроле редова,
 • посебно има у виду потребе грађана са инвалидитетом,
 • појача активности на информисању грађана о начину остваривања права, односно извршавања обавеза у вези са личним документима.
 Министарство унутрашњих послова је месец дана касније обавестило Заштитника грађана да спроводи његову препоруку, наводећи да је 
 • појачано обавештавање грађана о томе да захтеве за издавање биометријске личне карате и пасоша могу поднети истовремено,
 • прилогођено радно време потребама грађана и уведен рад у две смене и суботом,
 • грађанима Београда омогућено да захтеве поднесу у било којој полицијској станици на територија града и у Управи за управне послове, а грађанима Новог    Сада и Ниша омогућено да захтеве поднесу како у седишту полицијске управе, тако и у полицијским испоставама,
 • уведена могућност издавања докумената на старом обрасцу – у хитним случајевима, на захтев грађана, у знатно краћем року;
 • предузете мере ради скраћивања трајања аквизиције биометријских података и могућег пријема већег броја захтева;
 • постављено обавештење са упутством о потребној документацији за предају захтева за издавање личне карте и пасоша на интернет страници Министарства и достављено  медијима, и
 • уведен бесплатан говорни сервис.
 Истим актом Министарство је обавестило Заштитиника грађана да није било у могућности да у потпуности обави одговарајуће уређење и опремање просторија у којима се врши пријем захтева пошто за те намене нису планирана средства у Буџету за 2008. годину. (крај саопштења)  

Саопштење заштитника грађана Саше Јаковића поводом почетка рада са странкама у Палати Србијa и промоције сајта Заштитника понедељак 8. септембар 2008.

Обавештавамо грађане да Заштитник грађана од данас прима грађане и притужбе и у Палати Србија (источно крило) у Новом Беграду, Ул. Михајила Пупина бр. 2, соба 19, контакт телефон 011/311 4437. Поред нове канцеларије у Палати Србија, грађани се републичком омбудсману и даље могу обратити на старој адреси на Новом Београду, у улици Милутина Миланковића бр. 106, тел. 011/2142281. Обе канцеларије имају исто радно време за пријем странака – од 10 до 14 часова сваког радног дана. Од данас је јавности доступна и интернет презентација институције Заштитника грађана на адреси www.zastitnik.gov.rs. Надамо се да ће сајт допринети бољој информисаности грађана о раду институције, као и једноставнијој комуникацији грађана и омбудсмана. Заштитник грађана подсећа да Стручна служба због недостатка радног простора још увек ради са мање од половине предвиђених капацитета, као и да пред Народном скупштином чекају на разматрање предлози омбудсмана за избор заменика за права детета, права особа са инвалидитетом, права националних мањина, родну равноправност и права лица лишених слободе, који су предвиђени законом. Ова ограничења осујећују остваривање надлежности омбудсмана у пуном обиму и са пуним интензитетом. (крај саопштења)

Обавештавамо грађане да је канцеларија Заштитника грађана у улици Кнез Михајлова бр. 36. престала са радом због немогућности даљег коришћења просторија Српске академије наука и уметности које су Заштитнику грађана биле уступљене без накнаде захваљујући разумевању и љубазности САНУ.

Пријем грађана и притужби врши се за сада само у улици Милутина Миланковића бр. 106 у Новом Београду, тел. број 011/2142281 или 011/2142165, у периоду од 10 – 14 часова сваког радног дана.

Подсећамо јавност, да од дана ступања на дужност 24. јула 2007. године, чиме је институција Заштитника грађана званично отпочела рад, очекујемо стварање потпуних услова за рад и пресељење у службене просторије у улици Ресавска бр. 42 у Београду које су Заштитнику грађана решењем Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија од 16. новембра 2007. додељене на коришћење.

Овај недостатак повлачи за собом и немогућност комплетирања службе оним бројем сарадника који је предвиђен актом о систематизацији, на који је сагласност дала Народна скупштина, чиме је у знатној мери отежано остваривање законом утврђених надлежности Заштитника грађана као и могућност грађана да пред Заштитником на ефикасан начин заштите права која су им гарантована.


Министарка правде Снежана Маловић и Заштитник грађана Саша Јанковић разговарали су данас о питањима од значаја за ефикасно остваривање права грађана у областима заштите података о личности, извршењу одлука међународних органа и тела, заштити права на суђење у разумном року и заштити права лица лишених слободе.

Маловићева и Јанковић су се сложили о потреби да поједина решења у у Предлогу закона о заштити података о личности, на која је јавно указивао и Повереник за заштиту информација од јавног значаја, буду унапређена пре окончања скупштинске процедуре.

Министарка Маловић истакла је да Министарство правде ради на унапређивању прописа у области кривичног и парничног поступка у циљу спровођења обавезујућих одлука међународних органа и тела. Министарство правде такође припрема и спроводи низ активности и мера којима се стварају услови за убрзавање дугих судских поступака, у циљу остваривања права грађана на суђење у разумном року, што им гарантује Европска конвенција о људским правима чији је Србија потписник. На оба проблема у остваривању права грађана омбудсман је указао у прошлогодишњем извештају Народној скупштини.

Договорена је и сарадња две институције на координацији унутрашње контроле коју Министарство правде спроводи у оквиру Управе за извршење заводских санкција, и спољне контроле коју омбудсман врши у циљу гарантовања и унапређења заштите права лица лишених слободе.


Службени аутомобили Републике Србије додељују се на коришћење без јасног правног основа и писаних критеријума, чиме се крше принципи добре управе и отварају могућности за злоупотребе и нерационално коришћење државне имовине на штету грађана, утврдио је Заштитник грађана у поступку контроле правилности рада Управе за заједничке послове републичких органа који је водио од априла 2008. године.

Заштитник грађана је о томе обавестио Владу Републике Србије и предложио јој да у најкраћем року донесе пропис којим ће бити утврђени критеријуми за коришћење државних аутомобила. Истовремено, омбудсман је Владу, која именује руководство Управе за заједничке послове републичких органа, обавестио да одговорни у том државном органу од 2. априла 2008. године нису омбудсману доставили податке о службеним аутомобилима којима Управа располаже, функционерима и државним службеницима који их користе и критеријумима за доделу возила. Тиме су прекршили Закон о Заштитнику грађана који органе управе и запослене у њима обавезује да омбудсману, у року који он одреди, пруже све податке од значаја за поступак који води, односно који су потребни за остварење циља његовог превентивног деловања и то без обзира на степен тајности тих података.

Транспарентно и одговорно поступање по прописима, у коме нема места за самовољу један је од основних елемената добре управе за коју грађани плаћају и коју с правом очекују, па и у стварима које се тичу располагања државном имовином. Према Уставу Републике Србије и Закону о Заштитнику грађана, републички омбудсман стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права, али, такође, контролише законитост и правилност рада органа државне управе, републичког јавног правобранилаштва и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења. Од контроле омбудсмана Уставом су изузети само Народна скупштина, председник Републике, Влада, Уставни суд, судови и тужилаштва, али је влада дужна да разматра иницијативе које јој Заштитник грађана поднесе.


panel flajer