a

Заштитник грађана је недавно обавестио јавност о релативно високом степену поступања по његовим препорукама, међутим, важно је истаћи и следеће: републички органи и органи локалнe самоуправе нису поступили, или су то чинили делимично, по препорукама које су им упућене са циљем отклањања утврђених пропуста и недостатака у раду у вези са заштитом, остваривањем и унапређењем Уставом и законом гарантованих слобода и права националних мањина.

 На овај проблем указујем посебно због тога што је реч о повреди колективних права, те да непоступање по овим препорукама за последицу има да велики број грађана не остварује права на заштиту идентитета у потпуности онако како их гарантује правни поредак Републике Србије, иако је тај пропуст утврдио надлежни државни орган и дао препоруке како да буде отклоњен.

На основу чл. 31. став 5. Закона о заштитнику грађана, овим путем обавештавам јавност да следећи државни органи и органи локалне самоуправе нису поступили по препорукама, односно иницијативама у вези с отклањањем утврђених неправилности и пропуста:
  1. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: После опсежног истраживања о начину спровођења уставне обавезе старања о равномерној заступљености припадника националних мањина у јавним службама, Заштитник грађана упутио је 18. марта 2010. године иницијативу Влади Републике Србије за измене и допуне Закона о државним службеницима и других закона, како би се законом прописао начин вођења евиденција о националној припадности запослених, без којих је државним органима немогуће да остваре уставну обавезу. Упркос изричитој дужности утврђеној законом, Влада до данас није разматрала иницијативу Заштитника грађана или га о томе није обавестила.
  2. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ није поступило по препоруци Заштитника грађана коју је упутио 15. децембра 2009. године, тражећи да се створе делотворне гаранције за очување издавачке делатности на бугарском језику.
  3. ОПШТИНИ ПРИБОЈ Заштитник грађана је 1. априла 2010. године упутио препоруку да у складу са законом на територији општине у службену употребу уведе и босански језик. Препорука до данас није спроведена.
  4. Скупштина општине Жагубица је делимично поступила по препоруци Заштитника грађана која је упућена 14. децембра 2009 године, којом је тражено отклањање неправилности у поступку предлагања и избору чланова Савета за међунационалне односе. Избор нових чланова Савета, у складу са чл. 98. Закона о локалној самоуправи, није извршен.