a

alt

Полазећи од Уставом и Законом успостављене обавезе и дужности Заштитника грађана (ЗГ) да се стара о заштити и унапређењу људских (и мањинских) слобода и права; имајући у виду да службe безбедности имају овлашћења и средства да, у складу са Уставом и законом, примењују посебне поступке и мере које за последицу имају одступања од начела неповредивости појединих људских слобода и права, Заштитник грађана спровео је у јануару/фебруару 2010. године превентивну контролну посету Безбедносно-информативној агенцији (БИА).

Основни циљ посете био је сагледавање законитости и правилности (сврсисходности, сразмерности, ажурности итд.) рада БИА при обављању послова из надлежности Агенције којима се задире у загарантована права и слободе грађана и, по потреби,  давање препорука у циљу унапређивања законитости и правилности рада БИА и унапређивања поштовања људских права уопште. Посебна пажња посвећена је Уставној и законској утемељености, потпуности, документованости и, уопште, правилности процедура које БИА примењује у раду.

Општа оцена Заштитника грађана је да се, на основу увида у Централни евиденциони регистар и документацију коју БИА чува о случајевима у којима је применила неку од посебних метода, мера или радњи, односно средстава којима се задире у поједина гарантована људска права, као и на основу изјава руководства и дела припадника Агенције, може закључити да се БИА, када у свом раду ограничава поједине слободе и права грађана гарантоване Уставом Републике Србије, придржава позитивноправних прописа. Начин на који је организовано документовање примене посебних поступака и мера такав је да би евентуална злоупотреба била забележена, а починиоци злоупотребе би се могли идентификовати.

Заштитник грађана је, међутим, утврдио да постоји потреба и могућност да се унапреди заштита и поштовање људских права и слобода које могу бити ограничене радом Агенције, и то на нивоу законских прописа, подзаконских аката и процедура које се примењују у раду Агенције.

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНТИВНОЈ КОНТРОЛНОЈ ПОСЕТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНОЈ АГЕНЦИЈИ СА ПРЕПОРУКАМА И МИШЉЕЊИМА достављен је надлежним државним органима и јавности. Целокупан текст Извештаја, са детаљним налазима и препорукама за унапређење заштите слобода и права грађана, можете преузети у изворном облику.