a

У просторијама Прихватног центра за мигранте у Кикинди су истакнута обавештења да су под видео надзором, а комплетна медицинска документација миграната је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, наводи се у обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Комесаријат је, у договору са Министарством здравља, проценио да је тренутно ангажовање медицинског особља – радним данима по 3 сата дневно – адекватно потребама миграната, као и да су обезбеђена средства за решавање проблема отпадних вода, те да ће се по преношењу својине над земљиштем кренути у спровођење планираних активности.

За потребе заштите миграната ангажоване су две теренске социјалне раднице, које су у Прихватном центру неколико пута недељно и доступне су двадесетчетири сата дневно. Центар за социјални рад општине Кикинда је обавестио НПМ да су са свим малолетним лицима без пратње обављени индивидуални разговори и урађена почетна процена, на основу чега су неки од њих стављени под непосредно старатељство Центра. Послати су и захтеви установама социјалне заштите ради њиховог адекватнијег смештаја, али у овим установама нема довољно смештајних капацитета. Центар за социјални рад је доставио НПМ детаљан извештај о предузетом поводом пријављених случајева насиља у породици и ради пружања заштите жртвама насиља и другим рањивим категоријама миграната, као и о другим активностима теренских радница у Прихватном центру. Из извештаја се такође види да је Центар за социјални рад успоставио редовну комуникацију са Комесаријатом за избеглице и миграције и другим државним органима и да се за теренске раднице организују обуке о раду са мигрантском популацијом. Напоменуто је и да је Центар за социјални рад у више наврата тражио попуну шест упражњених радних места, јер присутан недостатак радника представља велики проблем у извршавању свих предвиђених обавеза.

НПМ је посетио Прихватни центар у Кикинди 21. новембра 2017. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. О посети је састављен извештај са препорукама за даље унапређење.