a

Превентивни механизам је тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе.

Циљ Превентивног механизма је унапређење права лица лишених слободе, као и превенција мучења и других сурових, нечовечних или понижавајућих поступака или казни.

Превентивни механизам је овлашћен да несметано, без претходне најаве, посећује установе и приступа свим просторијама у установама, да изврши увид и прибави копије целокупне релевантне документације, као и да ненадзирано и поверљиво разговора са лицима лишеним слободе и особљем у установама.