a

Бројни су показатељи да у Србији данас не постоји системска тортура. Ипак, Заштитник грађана истиче да постоје одређене појаве које садрже елементе суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања.

Бескомпромисни обрачун са тим појавама није само питање међународног кредибилитета наше земље, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа наше демократске државе.

Жртве тортуре су најчешће лица лишена слободе. У циљу унапређења заштите њихових права потребно је створити хуманије животне услове у установама, пре свега оне које се односе на  њихов смештај, третман и здравствену заштиту. 
 

Констатујући да су затвори у Србији пренасељени, неопходно је приступити изградњи нових и проширењу постојећих капацитета, интензивирати примену алтернативних мера и санкција, као и других института чија ће последица бити смањење броја затвореника.
 

Посебну пажњу треба посветити особама смештеним у установама социјалне и здравствене заштите. Потребно је створити услове за повратак што већег броја особа са психичким и интелектуалним сметњама у природно окружење и  битно умањити број особа смештених у гломазним институцијама. 
 

Указујемо да Србија касни са одређивањем
органа који ће вршити функцију Националног механизма за превенцију тортуре, сходно обавези преузетој ратификацијом Опционог протокола уз Конвенцију Уједињених нација против тортуре. Испуњавање те обавезе омогућиће знатно успешнију борбу против тортуре.