a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је обрачунао накнаде притужиљама - осигураницама за време трудничког боловања и извршио исплату накнада у складу са позитивно-правним прописима и начелима добре управе. Запослени у организационим јединицама Фонда упознати су са препорукама Заштитника грађана и предочено им је да су дужни да се, приликом обрачуна накнаде зарада, придржавају методологије прописане Законом о здравственом осигурању. Истовремено, РФЗО је притужиљама упутио писано извињење због непријатности које су имале у поступку утврђивања права на накнаду зараде.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада РФЗО утврдио пропусте у вези са обрачуном и исплатом накнада осигураницама за време трудничког боловања, и у мају 2016. године упутио препоруке ради отклањања утврђених пропуста. У јулу 2016. године, пре истека рока за поступање, РФЗО је доставио свеобухватан извештај и доказе да је поступио по свих пет упућених препорука.