a

Заштитник грађана упознат је, из средстава јавног информисања и документације коју му је упутио један народни посланик, са актом који помоћница министра економије и регионалног развоја упутила Трговинском суду у Београду „у циљу спречавања покретања стечаја“ над ИПМ „Змај а.д.“.

С обзиром на Уставом и Законом одређену улогу омбудсмана да контролише рад органа управе у циљу његовог унапређења ради потпунијег, правилнијег, ефикаснијег и законитијег остваривања права грађана и имајући у виду да је Заштитник грађана већ дао јавну препоруку Влади Републике Србије, Министарству економије и регионалног развоја и Министарству правде чије спровођење би требало да предупреди нове сличне грешке у раду сваког органа управе, а чиме се остварује основни циљ деловања овог органа, Заштитник грађана не налази за потребно да води нове поступке којима се изнова  утврђује оно што је већ утврђено и неспорно – да је у прошлости било неправилног понашања органа извршне власти у комуникацији са судском влашћу, на штету права грађана.

Али Заштитнику грађана биће од значаја свако сазнање које указује да је и после јавно дате препоруке било који орган који врши јавна овлашћења утицао или покушао некоректно или незаконито да утиче на одлучивање других, а да то за последицу може имати кршење права грађана.

При овоме треба имати у виду да функција Заштитника грађана није превасходно да штити независност судства и спречава сукоб интереса, чиме се баве други за то надлежни органи, већ је поступак који је спровео према Министарству економије и регионалног развоја и Министарству правде био усмерен на заштиту неотуђивих права грађана на фер и правично суђење, права по основу рада, забрану дискриминације и друга права која гарантује правни поредак Републике Србије.