a

Стари, дотрајали и небезбедни електроенергетски објекти су и даље у употреби, непоштовање законом утврђених рокова, нејасно образложене одлуке, неефикасно и неблаговремено поступање по пријавама кварова, непоштовање правноснажних и извршних одлука судова… То су само неки од пропуста које је Заштитник грађана утврдио контролом законитости и правилности рада енергетских субјеката и Министарства рударства и енергетике, а поводом великог броја притужби грађана.

За уклањање утврђених пропуста Заштитник грађана је надлежним органима упутио 22 препоруке, а сачинио је и посебан извештај „Проблеми у остваривању права потрошача – купаца електричне енергије са препорукама“. Тај извештај је резултат анализе примљених притужби, законских одредби и одговора енергетских субјеката и Министарства енергетике и рударства у поступцима контроле законитости и правилности рада.

panel flajer