a

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је у најкраћем року поступиo по препорукама Заштитника грађана у вези са остваривањем права на исплату трудничког боловања, учинивши податке који се тичу тих права правовремено доступне корисницима и јавности. На својој званичној интернет страници РФЗО је отворио посебан „кутак за труднице“, посвећен правима из здравственог осигурања која су типична само за труднице, као и нову рубрику која садржи податке о послодавцима који су поднели документацију ради утврђивања права на накнаду зараде трудницама.

Истовремено, Фонд ће, у циљу успостављања законом прописане међусобне сарадње са другим државним органима, Инспекторату за рад, као надлежном органом за обављање инспекцијског надзора у области рада и радних односа, месечно достављати информација о послодавцима који са закашњењем достављају обрачуне накнаде зарада за запослене због привремене спречености за рад.

Заштитник грађана је, поступајући по примљеним притужбама већег броја притужиља – трудница, као и на основу информација добијених од Родитељског портала „Бебац“, у поступку контроле правилности и законитости рада Републичког фонда за здравствено осигурање, утврдио одређене пропусте, те је у циљу унапређења рада органа управе и унапређењу заштите људских права, 15. априла 2015. године упутио Републичком фонду за здравствено осигурање препоруке. РФЗО је у току вођења поступка отклонио неке од утврђених пропуста, попут застоја у исплати накнада, а на отклањању других пропуста је још током поступка убрзано радио.