a

Поводом Првог маја, Mеђународног празника рада, Заштитник грађана подсећа да Република Србија више законима не гарантује највиши степен права радника, али је од кључне важности да она права која гарантује, заиста у пракси и заштити.  Због тога је нужно да државни органи превентивно раде и контролишу послодавце, да се радници обраћају Инспекцији рада и суду за заштиту својих права, а када надлежни органи несавесно раде, онда и Заштитнику грађана. Нужан је и бољи социјални дијалог, односно сарадња државе и послодаваца са синдикатима и јачање њихове снаге.

Заштитник грађана позива запослене да повреде својих права пријављују инспекцији рада, која је надлежна, овлашћена и дужна да контролише поштовање и примену закона којима се уређују радни односи, и да подносе притужбе Заштитнику грађана  у случајевима ако и када тај и други органи не поступају савесно. Охрабрује то што Заштитник грађана бележи све ефикаснију контролу и сарадњу са Инспекцијом рада.

Прошлогодишње измене и допуне Закона о раду, поред укидања или снижавања одређених права, донеле су и нека побољшања у положају запослених. Обрачун зараде и накнаде зараде сада има својство извршне исправе, што запосленом знатно олакшава положај у поступку наплате. Ту могућност запослени треба да користе, не чекајући да се неисплаћене плате нагомилају.

Унапређена је и заштита запослене жене за време трудноће и запослене која доји дете од рада на  нарочито тешким пословима, прековременог рада и рада ноћу, а послодавац је обавезан да, уколико није у могућности да јој обезбеди прописану заштиту, одреди друго одговарајуће радно место, ако таквог нема, да је упути на плаћено одсуство. Заштитник грађана позива запослене да користе та своја права и да се жале надлежним органима - пре свега Инспекцији рада, ако им их послодавац ускраћује.

Ускоро ће две године како је Заштитник грађана упутио Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, са предлозима за обезбеђење боље радно-правне заштите запослених родитеља који, у одсуству одговарајућих услуга и сервиса подршке, непосредно обезбеђују сталну негу детету које је од те неге и помоћи у потпуности зависно.  На жалост, овај предлог закона, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, којим су предвиђене посебне услуге родитељима који не могу да се запосле или су напустили посао да би се непосредно бринули о детету зависном од њихове неге Народна скупштина није разматрала, нити је ресорно министарство, као што је најавило, изашло пред Скупштину и јавност са другим предлогом.

У посебно је тешком положају велики број запослених „на црно“, који су често потпуно обесправљени.

У протеклих годину дана Заштитник грађана је примио 465 притужби у области радних односа које се односе на неисплаћене зараде, неуплаћене порезе и доприносе, злостављање на раду,  отказe уговора о раду, решавање проблема вишка запослених и неефикасност инспекције рада, што је само врх леденог брега.