a

Заштитник грађана Саша Јанковић саопштава да Владин предлог посебног закона (lex specialis) којим се омогућава експропријација ради спровођења пројекта „Београд на води“ не би ни из формалних ни из суштинских разлога требало да буде разматран по хитној процедури, како се то у јавности најављује.

Формално, није познато да су у овој ствари настале било какве непредвидиве околности које су услов за доношење закона у хитној процедури. Суштински, „посебним законом“ се у једној капиталној ствари задире у Уставом гарантовано право грађана на мирно уживање својине и то на начин који представља преседан – одступа се од правила која важе за све друге случајеве у Републици Србији.

Влада предлагањем lex specialis-a - Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта изградње „Београд на води“, жели да створи основ за експропријацију непокретности ради изградње пословно-стамбеног комплекса „Београд на води“ који не постоји у важећем Закону о експропријацији. Експропријацијом се грађанима без њихове воље, уз накнаду, одузимају непокретности у власништву.

Важећим Законом о експропријацији прописано је да Влада може да утврди постојање јавног интереса само ако је то неопходно за изградњу објеката у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, комуналне и инфраструктуре објеката за потребе државних органа и органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, објеката за одбрану земље, као и за изградњу станова којима се решавају стамбене потребе социјално угрожених лица.

Заштитник грађана се нада да ће у Народној скупштини овај закон бити размотрен у редовној процедури, која гарантује потпуније и квалитетније сагледавање свих аргумената и последица овакве намере.