a

Основна школа „Стеван Сремац“ пропустила је да благовремено реагује у сумњи или по сазнању о вршњачком насиљу, а када је примила пријаву родитеља предузела је неадекватне мере у циљу прибављања информација од ученика ради кажњавања ученика. Супротно прописима, Тим за заштиту ученика од насиља и стручна служба Школе, нису били ангажовани на решавању проблема, а активности са децом које захтевају специфична знања предузимали су запослени без одговарајућих компетенција. 

Заштитник грађана је препоручио Школи да преиспита своје поступање и изречене санкције и обезбеди да активности ради заштите ученика од насиља спроводи за то формиран Тим, уз учешће психолошко – педагошке службе која располаже потребним знањима и вештинама. Мишљење деце, имајући посебно у виду њихов осетљив положај, прибављаће психолошко - педагошка служба Школе, а други запослени само уколико располажу одговарајућим знањима и вештинама или уз помоћ стручних сарадника психолошко - педагошке службе, препоручио је Заштитник грађана.

ОШ „Стеван Сремац“ у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.