a

Заштитник грађана утврдио је да је Одељење Чукарица Градског центра за социјални рад Београд током више година занемарило информације о потенцијалном насиљу над дететом и излагању детета угрожавајућим и трауматским догађајима. И поред примљених информација, па и сопствених сазнања о постојању насиља, орган старатељства пропуштао је да процени потребе детета и ризике којима је дете било изложено, да оствари сарадњу са надлежним органима у циљу обезбеђивања заштите детета, као и да надлежне правосудне органе обавести о свим чињеницама које су од значаја за њихово одлучивање о организацији живота детета и заштити детета од насиља.

Заштитник грађана препоручио је да Градском центру за социјални рад да предузме мере ради процене стања и потреба детета, обавести надлежне судове о пропустима органа старатељства, предузме мере како би се обезбедило правилно поступање органа у будућности, а директорки Градског центра да спроведе поступке утврђивања појединачне одговорности стручних радника поступајућег одељења.

Градски центар за социјални рад Београд у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.