a

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање не доноси решења о утврђивању преплаћеног износа пензија, као и решења о коначном износу пензија по службеној дужности. Такође, Фонд неправилно користи институт обезбеђења доказа, у случајевима када је потребно употпунити чињенично стање или изводити доказе.

Заштитник грађана је препоручио Фонду да приликом утврђивања потребе за повраћајем више исплаћених пензија или других новчаних примања из пензијског и инвалидског осигурања, донесе решење о утврђивању преплаћеног износа пензије, у коме ће навести висину преплаћеног износа и начин за поврaћај, као и да ажурно и благовремено поступа и доноси решења о коначном износу пензија по службеној дужности, односно по окончању поступка остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања.

Такође, Заштитник грађана је препоручио Фонду примену института обезбеђења доказа и доношења закључака о обезбеђењу доказа, само у случајевима када постоји оправдана бојазан да неки доказ неће моћи касније да се изведе или да ће његово извођење бити отежано.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање у обавези је да у року од  60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.