a

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за здравствено осигурање није обезбедио свим филијалама и испоставама Фонда да једнако поступају и примењују мере „позитивне дискриминације“, које омогућавају грађанима ромске националности, са непријављеним пребивалиштем или боравиштем, да право осигураника стичу на основу личне изјаве о националној припадности и месту привременог боравка.

Заштитник грађана је упутио препоруку Републичком фонду за здравствено осигурање да обезбеди доследну примену закона и остваривање права на здравствено осигурање грађанима ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, у свим филијалама и испоставама.

Републички фонд за здравствено осигурање у обавези је да обавести Заштитника грађана у року од 30 дана о поступању по препоруци.