a

Заштитник грађана је утврдио да Републички геодетски завод није обезбедио техничке услове за рад служби за катастар непокретности, које преписе листа непокретности, у општинама у којима су у службеној употреби и језици и писма националних мањина, издају једино на српском језику и ћириличком писму

Заштитник грађана је препоручио Републичком геодетском заводу да предузме неопходне мере и активности како би се отклонили уочени недостаци тако што ће обезбедити техничке услове службама за катастар ради издавања преписа листа непокретности из базе података катастра непокретности и на језицима и писмима тих националних мањина.

 Републички геодетски завод је у обавези да Заштитника грађана обавести о поступању по препорукама најкасније у року од 60 дана.