a

zakon o snm.jpg

На конференцији коју је Центар за регионализам организовао у настојању да укаже на достигнућа и проблеме у остваривању надлежности и организацији рада националних савета националних мањина, заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао добру сарадњу омбудсмана са националним саветима националних мањина, захваљујући којој су покренути и окончани поступци који су допринели унапређењу права на службену употребу језика и писама националних мањина, информисања и образовања. Међутим, притужбе али и праћење остваривања права националних мањина у локалним самоуправама указују на то да се грађани припадници националних мањина суочавају с тешкоћама које су препрека пуном и делотворном остваривању заштите етно-културног идентитета.

Препорука коју је  Заштитник грађана упутио Министарству за људска и мањинска права, а након поступака који су водили и Повереник за заштиту равноправности и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, да се предузму активности у вези с изменом Закона о националним саветима националних мањина није спроведена. Последица тога је да Национални савет бошњачке националне мањине није изабран, а да је у међувремену надлежно Министарство увело привремену управу у још две мањинске самоуправе. Проблем представља и сам начин организације националних савета који се бирају само на националном нивоу тако да не постоје делотворни и институционални начини директног учешће припадника националних мањина у културној аутономији. Најзад, предоминантан утицај политичких партија на избор и рад националних савета утиче на квалитет остваривања „мањинских“ права, а при томе није обезбеђено делотворно учешће припадника националних мањина у јавном животу. Обраћајући се представницима националних савета заменик заштитника грађана је предложио да они међу собом отворено разговарају о проблемима који оптерећују остваривање њихових надлежности, а нарочито о томе на који начин могу допринети унапређењу  остваривања права националних мањина.