a

Високи савет судства није отклонио пропусте из домена добре управе које је начинио у поступку избора судија, нити је извршио законом прописану обавезу да Заштитника грађана обавести о спровођењу изречене препоруке за отклањање пропуста, односно о разлозима због којих није поступио по њој.

Заштитник грађана о томе, у складу са Законом, обавештава јавност, а обавестио је и Народну скупштину и Владу Републике Србије.

Заштитник грађана оцењује да је непоштовање закона од стране органа власти неприхватљиво на било ком нивоу, али да је посебно штетно када се о правни поредак оглушује један од највиших државних органа, какав је Високи савет судства (ВСС). Тиме не само да се наставља кршење права грађана – кандидата за судијске функције, већ се урушава владавина права, као једна од вредности на којима се, према Уставу, заснива Република Србија.

Високи савет судства (ВСС) је током 2009. године спровео поступак општег избора судија. Поступајући по притужбама преко 150 неизабраних кандидата, разрешених судија, Заштитник грађана је, након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада ВСС у погледу поштовања загарантованих права грађана, 03. 08. 2010. године утврдио да је ВСС у поступку избора начинио више пропуста из домена добре управе, и дао препоруке како да се њихове последице, у мери у којој је то могуће, отклоне, а будући пропусти спрече.

Утврђени пропусти у раду састоје се у ускраћивању могућности кандидатима који су претходно вршили судијску функцију да се у току поступка пред ВСС изјасне о околностима које су оповргле прописима утврђену (обориву) претпоставку да испуњавају критеријуме и мерила за избор; ускраћивању садржајног и конкретног образложења неизабраним кандидатима о разлозима због којих нису изабрани; ускраћивању поуке о правном леку кандидатима који нису изабрани; непотпуном спровођењу коначних аката Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; одсуству довољно делотворних и осмишљених мера за постизање сразмерне заступљености припадника националних мањина у судовима на чијем подручју живе припадници националних мањина (акт са утврђењем и препорукама доступан на интернет презентацији Заштитника грађана).

Имајући у виду да су утврђени пропусти од значаја за остваривање права не само подносиоца притужби Заштитнику грађана, већ и других кандидата који су учествовали у поступку избора, полазећи од Уставом и Законом прописане дужности заштите и унапређења људских и мањинских права, такође ценећи обим и природу учињених пропуста и значај спровођења препорука за поштовање права грађана, Заштитник грађана одлучио је да, у складу са чланом 31. став 5. Закона о Заштитнику грађана, обавести јавност, Народну скупштину и Владу о непоступању Високог савета судства по препорукама овог органа.

За доношење одлуке о обавештавању јавности, Народне скупштине и Владе од посебног значаја била је околност да је ВСС прекршио изричиту законску обавезу да у року од 60 дана (члан 31. став 3. Закона о Заштитнику грађана), обавести овај орган о томе да ли је поступио по препорукама, односно о разлозима због којих то, евентуално, није учинио. ВСС обавезу није извршио ни три седмице по истеку законског рока од два месеца. Поједини подносиоци притужби обавестили су, међутим, Заштитника грађана да ни по истеку рока за поступање по препоруци нису добили образложене одлуке ВСС са разлозима због којих нису изабрани, што је садржина једне од упућених препорука.

 Од значаја за одлуку о обавештавању јавности, Скупштине и Владе, била је и околност да је у току поступка пред овим органом, ВСС своју законску обавезу да одговори на захтеве Заштитника грађана, као и да му достави све тражене информације и списе у року који он одреди, извршио на непримерен начин – ВСС је Заштитнику грађана одговорио као да је у питању заинтересовани грађанин, а не независни државни орган који спроводи законом прописан поступак контроле (акт ВСС доступан на интернет презентацији Заштитника грађана).

О чињеници несарадње Високог савета судства са Заштитником грађана поред јавности обавештени су, у складу са Законом, и Народна скупштина и Влада Републике Србије.

Документи:

Релевантни документи