a

Заштитник грађана Саша Јанковић покренуо је данас најављени поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за људска и мањинска права у вези са прављењем бирачких спискова националних мањина и конституисањем националних савета националних мањина.

Поступак контроле Заштитник грађана је покренуо на основу информација садржаних у примљеним притужбама грађана и службеним обавештењима других државних органа – Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности и Министарства унутрашњих послова, а имајући у виду Уставом и Законом утврђену надлежност Заштитника грађана да штити права грађана, те да се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права.

Заштитник грађана ће, у складу са својим овлашћењима, утврдити да ли је било пропуста из његове надлежности у раду државних органа при успостављању националних савета националних мањина. Национални савети националних мањина су, иначе, према одредбама Закона о националним саветима националних мањина у Србији ове године конституисани по први пут. У складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана, омбудсман ће, уколико утврди пропусте, препоручити начин на који они треба да буду отклоњени. Истовремено, Заштитник грађана ће током поступка контроле сагледати и потребу за унапређивањем прописа којима је уређен начин остваривања права припадника националних мањина и по потреби покренути одговарајуће иницијативе.

С обзиром на интересовање јавности, Заштитник грађана ставља на увид акт о отварању поступка, подсећајући истовремено да ће, тек пошто у поступку буде утврдио све чињенице и околности, дати коначну оцену о томе да ли је пропуста из надлежности овог независног контролног државног органа заиста било, а ако јесте, како их отклонити и предупредити у будућности. Циљ овог, као и других поступака које Заштитник грађана води је преиспитивања и унапређења рада органа власти ради што потпунијег, правилнијег и ефикаснијег остваривања гарантованих права и слобода грађана.