a

Председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић и Заштитник грађана Саша Јанковић утврдили су данас низ тачака за повећање квалитета и ефикасности рада органа управе ради потпунијег и бржег остваривања права грађана.

Влада Републике Србије, која према Уставу усклађује и усмерава рад органа државне управе, и Заштитник грађана, чија је уставна надлежност да штити права грађана и контролише рад органа управе, захтевају од свих органа управе брже и усклађеније поступање по захтевима грађана за остваривање права или на закону заснованих интереса.

Заједнички је оцењено да мањак одговорности за свесне, понекад и намерне пропусте и кршења права грађана за резултат има недовољно поверење у институције и демотивацију савесних државних службеника. Због тога ће заштитник грађана, када у поступцима контроле законитости и правилности рада органа управе утврди свесно и намерно кршење права грађана или запостављање радних обавеза, иницирати покретање дисциплинских поступака. Председник Владе истовремено позива све органе управе на потпуно поштовање обавезе сарадње са заштитником грађана у поступцима контроле и спровођење препорука овог независног државног органа.

Председник Владе и заштитник грађана сложили су се о потреби да се са посебном хитношћу и пажњом воде сви послови администрације према правним лицима против којих су покренути поступци због сумње да су својим незаконитим или некоретним понашањем оштетили грађане.

Цветковић и Јанковић оценили су да је при смањивању државне управе потребно обезбедити доследнију примену објективних критеријума за укидање радних места и отпуштање радника, као и да треба више мотивисати квалитетне кадрове да остану или се запосле у државној администрацији.

Цветковић и Јанковић сложили су се о потреби већег старања државних органа о извршавању законске обавезе послодаваца да радницима уплаћују доприносе у пензијске и друге обавезне јавне фондове. Посебно је значајна доследна примена правила да државни органи и јавне институције не склапају уговоре са предузећима која немају доказ о редовној исплати плата и уплати доприноса за своје раднике.

Закључено је да треба спречити да се нерешени међународни или унутрашњи политички односи негативно одражавају на остваривање појединачних гарантованих права грађана.

Влада ће, у складу са законском обавезом, одлучивати о иницијативама које јој је поднео Заштитник грађана, а које се тичу могућности за кршење права запослених у установама културе и конкретизацији начина на који се остварује уставна обавеза старања о заступљености припадника националних мањина у органима јавне власти.

Састанку у седишту Владе присуствовали су и министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић, заменик заштитника грађана Горан Башић и други сарадници председника Владе и републичког заштитника грађана.