a

Органи јавне власти дужни су да континуирано прате остваривање родне равноправности у свим областима друштвеног живота, примену међународних стандарда и Уставом гарантованих права у овој области као и да, у оквирима својих надлежности, воде политику једнаких могућности и предузимају посебне мере у циљу отклањања било ког вида непосредне или посредне дискриминације по основу пола или рода, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана на текст Нацрта закона о родној равноправности