a

Заштитнику грађана се 2. фебруара 2021. године обратила притужиља која је указала да због грешке у словима приликом оверавања заложне изјаве њен предмет у Републичком геодетском заводу, СКН Земун, је у застоју, и да јој 12. марта 2021. године истиче рок за оверу уговора о промету непокретности на шта је обавезна предуговором. Заштитник грађана је истог дана по пријему притужбе покренуо поступак контроле рада надлежног органа, те је притужиља добила решење након четири дана.

На предмету је радио самостални саветник Марко Младеновић из Одељења за хитно поступање Заштитника грађана.