a

Информатор Заштитника грађана Републике Србије се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)) и упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа  („Службени гласник РС“, број 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Заштитник грађана Републике Србије у оквиру делокруга свога рада.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА


Овлашћенa лицa  за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја: 

Снежана Милић Милојевић, виши саветник у стручној служби Заштитника грађана
Биљана Павловић, в.д. помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

e1