Polaznici Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević boravili su danas u studijskoj poseti Zaštitniku građana. Poseta je deo programa Škole ljudskih prava, a cilj je upoznavanje polaznika sa standardima i procedurama koje primenjuje institucija Zaštitnika građana u svom radu.

Polaznike škole su primili zamenik zaštitnika građana Robert Sepi i generalna sekeretarka Jasminka Jakovljević. Oni su pokazali visok stepen interesovanja za rad Zaštitnika građana, kao i zavidno poznavanje procedura koje se primenjuju.

 


Izvestilac Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Samad Seydov, šef kancalarije Saveta Evrope u Srbiji Tim Carttwright i sekretar Monitoring komiteta Sylvie Affholder danas su sa zamenikom zaštitnika građana Robertom Sepijem razgovarali o značaju i ulozi Zaštitnika građana u ostvarivanju prava građana i o problemima sa kojima se ta institucija suočava.

Robert Sepi je istakao da se preporuke Zaštitnika građana ispunjavaju u procentu većem od evropskog proseka i dodao da su, zvog velikog broja pritužbi, izvršioci u Stručnoj službi Zaštitnika građana znatno opterećeniji nego izvršioci u evropskim institucijama ombudsmana. Predstavnici PS SE takođe su upoznati sa predlozima za izmene Zakona o Zaštitniku građana koje treba da doprinesu unapređenju rada ombudsmana.

Gosti su istakli ugled koji Zaštitnik građana uživa u Evropskoj uniji i naglasili značaj te institucije u primeni evropskih standarda.

 

Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović i pomoćnica generalnog sekretara Nataša Jović, učestvovale su u radu 18. godišnje konferencije Evropske mreže ombudsmana za decu, održane u Edinburgu (Škotska) u organizaciji ombudsmana Škotske za decu i mlade.

Mere štednje i njihov uticaj na ostvarivanje prava deteta bila je tema ovogodišnje konferencije, a posebnu reč o tome imali su deca i mladi. Kroz 32 kratka video zapisa, a potom i kroz radionice koje su vodila, deca su svedočila o tome kako je kriza uticala na njihove živote, od ostvarivanja elementarnih uslova za život, preko zdravlja i obrazovanja, do ukidanja sportskih, kulturnih i rekreativnih aktivnosti.

Članovi Evropske mreže su upoznati sa Stavom Mreže ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope "Investiranje u decu - investiranje u budućnost" - usvojenim na ovogodišnjoj konferenciji koju je organizovao Zaštitnik građana - o uticaju ekonomskih mera na položaj i ostvarivanje prava deteta i preporukama javnim vlastima. Takođe su predstavljene ključne aktivnosti Zaštitnika građana, a posebno rad Panela mladih savetnika sa decom koja žive i rade na ulici.

Godišnja konferencija Evropske mreže ombudsmana za decu okončana je Stavom Mreže "Deca i mere štednje".

 

Kako unaprediti obrazovni sistem i obezbediti pripadnicima nacionalnih manjina da nakon završetka školovanja imaju funkcionalno znanje srpskog jezika i samim tim jednake šanse u društvu, bila je jedna od tema sastanka koji je održan u prostorijama Zaštitnika građana, na kome su bili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade RS.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi je istakao da zbog odlaganja rešavanja problema  značajan broj pripadnika nacionalnih manjina nakon završenog školovanja ne znaju srpski jezik ili ga ne znaju ne dovoljno dobro. To je prepreka njihovoj integraciji u srpsko društvo i otvara prostor za segregaciju. Zaštitnik građana je 2010. godine uputio Ministarstvu Mišljenje sa preventivnim preporukama za unapređee kvaliteta nastave. Cilj preporuka je da učenici, pripadnici nacionalnih manjina, po završetku školovanja imaju aktivno znanje srpskog jezika, a učenici srpske nacionalnosti da imaju znanje jezika nacionalne manjine, kao jezika društvene sredine, rekao je Sepi i dodao da te preporuke nisu izvršene.

Pomoćnica ministra prosvete Zorana Lužanin najavila je formiranje radne grupe koja će se baviti razvojem standarda za učenje srpskog jezika kao nematernjeg, kao i razvojem obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina u skladu sa Strategijom razvoja i unapređenja obrazovanja.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara LJubica Srđanov rekla je da taj sekretarijat na probleme u obrazovanju ukazuje nadležnom ministarstvu godinama. Ona je dodala da je uočeno da se deca školuju na srpskom jeziku, a ne na maternjem jeziku, imajući u vidu kasnije mogućnosti za obrazovanje, odnosno nepostojanje obrazovnih profila na maternjem jeziku.

Predstavnici Kancelarije izneli su informacije o problemima primene afirmativnih mera prilikom upisa učenika romske nacionalnosti i skrenuli pažnju na značaj rešavanja problema nepoznavanja srpskog jezika posebno kod romske dece koja žive u neformalnim naseljima i dece koja su sa roditeljima vraćena po osnovu Sporazuma o readmisiji.

 

Zaštitnik građana je u Užicu i Čačku organizovao okrugle stolove „Sistemi podrške osobama sa invaliditetom i starijim u lokalnoj zajednici“ posvećene ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom i starijih.

O značaju uspostavljanja i razvijanja sistema usluga i podrške osobama sa invaliditetom i starijim i problemima koji onemogućavaju doslednu primenu zakona i ostvarivanje garantovanih prava, kao i potrebi unapređenja normativnog osnova u ovoj oblasti, zamenica zaštitnika građana Vladana Jović razgovarala je sa predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite sa područja Užica i Čačka, domova zdravlja, opštih bolnica, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i predstavnicima nevladinih organizacija koje zastupaju interese osoba s invaliditetom i starijih.

Normativna neusklađenost, način rada komisija za veštačenje, nepristupačni objekti, porast stope nezaposlenosti i nedovoljna podrška u zajednici osobama sa invaliditetom i starijim, osnovne su prepreke za ostvarivanje njihovih prava i puno društveno uključivanje, zaključeno je na skupovima.

Okrugli stolovi su organizovani u okviru inicijative „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“ uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Projekat se sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u 15 gradova i opština širom Srbije.

 
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je danas sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odborom za prava deteta zajedničku sednicu na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu.

Predstavljajući rad i metode rada Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture,  zamenik zaštitnika građana Miloš Janković je rekao da Izveštaj sadrži opštu ocenu poštovanja zabrane torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka u Republici Srbiji. On je dodao da u Republici Srbiji ne postoji sistemska tortura, kao organizovana i podsticajna pojava, ali da su konstatovani  pojedinačni slučajevi zlostavljanja. Takođe je rekao da nadležni organi treba da unaprede svoje postupanje u borbi protiv nekažnjivosti za torturu.

Izveštaj sadrži i preporuke upućene organima vlasti Republike Srbije.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović ocenio je da Izveštaj sadrži korisne smernice za vršenje kontrolne funkcije Narodne skupštine u oblasti prevencije torture.

Članovi Odbora su, nakon razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, usvojili predlog zaključka koji će uputiti Narodnoj skupštini, sa predlogom da se razmatra po hitnom postupku.

 

Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović i pomoćnica generalnog sekretara Olja Jovičić posetile su Užice i u okviru radnog sastanka razgovarale sa zamenikom gradonačelnika i članicama Saveta za ravnopravnost polova Užica, predstavnicama udruženja seoskih žena Zlakusa i Potpeć, kao i sa preduzetnicama  iz  seoskih sredina koje su aktivne u sferi agrobiznisa.

Kako su Užice i Savet za ravnopravnost polova u ovom gradu svojim radom doprineli znatnom unapređenju položaja žena i uvođenju principa rodne ravnopravnosti u sve aspekte političkog i društvenog života, namera Zaštitnika građana je bila se bliže upozna sa primerima dobre prakse i pruži podršku ženama da istraju u svom daljem angažovanju na  poboljšanju uslova života i rada y ruralnim sredinama.

Sa aspekta Zaštitnika građana, kroz konstruktivan dijalog prisutnih posebno je naglašena uloga lokalne samouprave koja šalje jasnu poruku i daje smernice u kom pravcu moraju delovati organi državne uprave kako bi bili postignuti maksimalni rezultati u ruralnim sredinama, često opterećenim bremenom tradicionalnog načina života i lošim socijalno – ekonomskom uslovima.

 
Još članaka...