Zaštitnik građana Saša Janković razgovarao je danas sa direktorom Direktorata za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susedne politike i proširenje Evropske unije Žan - Erikom Pakeom (Jean – Eric Paquet) o stanju ljudskih prava u Srbiji. Pake je pružio punu podršku Jankoviću u nastojanju da doprinese transparentnom i efikasnom funkcionisanju organa javne vlasti i zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda.

 

Zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta Gordana Stevanović posetila je danas sa saradnicama Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu, jedinu ustanovu u Republici Srbiji u kojoj kaznu zatvora izdržavaju žene. Cilj posete je bio razgovor sa osuđenicom koja je podnela pritužbu Zaštitniku građana zbog neodržavanja ličnih odnosa sa decom.

Zamenica je, takođe, obišla prostorije u kojima borave osuđenice i sa upravnikom i zaposlenima u Zavodu razgovarala na koji način i u kojoj meri se sprovodi rodno senzibilisana politika tokom mera i tretmana koji se primenjuju u Zavodu, kao i prilikom obezbeđivanja uslova za: ostvarivanje zdravstvene zaštite i očuvanje reproduktivnog zdravlja žena; posete članova porodice i bliskih osoba; nastavak obrazovanja; stručno usavršavanje i radno angažovanje žena; a u cilju njihovog zapošljavanja, ekonomskog osamostaljivanja i reintegracije u društvo nakon izdržane kazne. U toku razgovora upravnik Zavoda je istakao aktuelne teškoće i rizike sa kojima se suočavaju zbog nemogućnosti da se ispune standardi koji se odnose na broj vaspitača i zaposlenih u obezbeđenju, usled tzv. mere zabrane zapošljavanja u organima uprave.

Tokom posete posebna pažnja je posvećena smeštajnim uslovima za osuđenice sa decom i  trudnice, ostvarivanju prava deteta na održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice i postojećim problemima zbog nedovoljnog angažovanja sistema socijalne zaštite u situacijama kada je potrebno uključivanje dece u predškolsku ustanovu i odvajanje deteta od majke koja ostaje u Zavodu na odsluženju kazne zatvora.

 

Deca i žene žrtve nasilja u porodici - suzbijanje i prevencija nasilja tema je današnjeg sastanka zamenice zaštitnika građana Gordane Stevanović sa predstavnicima grada, suda i tužilaštva, Centra za socijalni rad, policijske uprave, školske uprave, prosvetne inspekcije, zdravstvenih ustanova i nevladinih organizacija u Jagodini.

Zamenica zaštitnika građana je predstavila Poseban izveštaj o sprovođenju Opšteg i posebnih protokola o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima. Ona je istakla ključne probleme na koje je istraživanje ukazalo u situacijama kada se nadležni  organi susreću sa prijavama nasilja nad ženama i saznanjima o nasilju nad decom.

Predstavnici organa i ustanova u Jagodini ukazali su na značaj prevencije i međusobne saradnje i razmene informacija, kao i na nedostatke koje uočavaju u sistemu zaštite žena i dece od nasilja. Interdisciplinarna saradnja je još jednom istaknuta kao ključni faktor u prevenciji i efikasnim merama zaštite.

 
Ostvarivanje prava žena u situaciji nasilja i njihova zaštita mogu  se ostvariti samo kroz zajedničku delotvornu saradnju svih nadležnih organa, institucija i organizacija, koji su uključeni u sistem zaštite žena od nasilja, kao i kroz edukaciju zaposlenih da prepoznaju nasilje prema ženama i adekvatno reaguju, kako bi prevencija nasilja prema ženama i zaštita žena od nasilja bili delotvorni, rekla je danas Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta na javnom događaju u okviru globalne kampanje Jedna milijarda ustaje, posvećene sprečavanju i zaštiti ženama od nasilja.

Ona je istakla da je delotvorna saradnja nadležnih organa na svim nivoima vlasti i preduzimanje neophodnih zakonodavnih mera obaveza koju je država preuzela ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – Istambulske konvencije, ali broj pritužbi Zaštitniku građana i rezultati analize rada nadležnih organa koji su uključeni u sistem zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima ukazuju da zajedničko delovanje svih nadležnih organa i njihovu saradnju treba unaprediti.

Ona je, takođe, navela da, u skladu sa Istambulskom konvencijom, država ima obavezu i da više pažnje posveti sprovođenju mera psihosocijalne podrške ženama u situaciji nasilja i ekonomskom osnaživanju žena, ali i radu sa nasilnicima, u cilju promene njihovog ponašanja i zaustavljanja nasilništva. Ovaj skup su organizovale organizacije civilnog društva Centar modernih veština i Centar E8

 
Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković je sa saradnicima i veštakom forenzičke medicine obavio nenajavljenu posetu VII Paviljonu KPZ Požarevac-Zabela u noći između 11. i 12. februara, sa ciljem da utvrdi da li ima torture nad zatvorenicima. Nijedan intervjuisani zatvorenik tokom nenajavljene posete nije ukazao na telesne povrede, kao ni na nasilno postupanje prema njemu. Zaštitnik građana izražava zadovoljstvo zbog takvog ishoda kontrole.

Opširnije...

 
Zaštitnik građana je danas u Požarevcu organizovao okrugli sto „Uloga Zaštitnika građana u ostvarivanju principa dobre uprave/osuđenici kao sugrađani“. U Centru za kulturu su se okupili predstavnici uprave grada Požarevca, policijske uprave, suda, tužilaštva, KPZ za žene i „Zabele“, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice, Kancelarije za alternativne sankcije i nevladinih organizacija, sa ciljem da se kroz otvoren razgovor o problemima ali i primerima dobre prakse organa opštinske uprave, doprinese unapređenju rada organa uprave.

Opširnije...

 

Obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Zaštitnik građana je u junu 2014. godine obavio noćnu posetu sedištu Policijskoj upravi Kruševac, nakon koje je ovoj ustanovi i nadležnom ministarstvu upućen Izveštaj o poseti sa preporukama.

U avgustu 2014. godine Policijska uprava Kruševac je dostavila izjašnjenje u kome se navodi da je postupljeno po većini preporuka, ali da usled nedostatka materijalnih sredstva, prostorija za zadržavanje nije adaptirana. U januaru 2015. godine ova ustanova je obavestila Zaštitnika građana da je izvršeno opremanje dve nove prostorije za zadržavanje u skladu sa važećim standardima.

Opširnije...

 
Još članaka...