U okviru praćenja razvijanja posebnih usluga podrške i pomoći deci žrtvama i deci svedocima u krivičnom postupku, zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović posetila je danas Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, koje se nalazi u prostoru Doma za decu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Beogradu. Prihvatilište je jedna od ustanova u četiri najveća grada Republike Srbije u kojima su formirane Jedinice za podršku deci žrtvama krivičnih dela.

Zamenica za prava deteta upoznala se sa pripremama i obukama zaposlenih u Prihvatilištu za pružanje usluga podrške i pomoći ovoj deci u specifičnom položaju, kao i sa planiranim prilagođavanjem prostora i nabavke odgovarajuće opreme radi funkcionisanja ovih Jedinica. Pilotiranje ovih usluga u okviru projekta „Zaštita dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku“ podržava UNICEF i Evropska unija.

U razgovoru je posebno naglašena potreba za unapređenjem saradnje tužilačkih i sudskih organa sa resursima u sistemu socijalne zaštite za  podršku i pomoć deci žrtvama i deci svedocima u krivičnom postupku, kakvi se razvijaju u ovim Jedinicama. Time bi se obezbedila potpuna primena međunarodnih standarda i ugovora, koje je Republike Srbije preuzela i potvrdila (pre svega, Konvencije o pravima deteta i Konvencije o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja).

 

Kazneno – popravni zavod u Nišu je postupio po svim preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), koje su ovom Zavodu upućene u cilju poboljšanja položaja lica lišenih slobode u II Paviljonu (zatvoreno odeljenje i pritvor).

KPZ Niš je renovirao sve sobe u prizemlju objekta, toaleti su odeljeni od ostatka prostorija, obezbeđena je prostorija za dnevni boravak osuđenih lica, osuđenima je obezbeđeno praćenje televizijskog programa u spavaonicama, opredeljene su sobe za nepušače, neuslovne spavaonice za upotrebu u suterenu objekta izbačene su iz upotrebe, dok je u prostoriji za posete bliskih lica instaliran alarm za pozivanje straže. Cenovnik artikala iz kantine istaknut je u svim delovima Zavoda i dostupan je svim licima lišenim slobode. Lekarski pregledi osuđenih lica se, po pravilu, obavljaju bez prisustva pripadnika Službe za obezbeđenje, a zavodski lekari redovno vrše detaljan obilazak prostorija predviđenih za smeštaj lica lišenih slobode i o svim bitnim činjenicama vezanim za zdravstveno stanje ovih lica obaveštavaju upravnika, zajedno sa predlogom mera za njihovo poboljšanje.

NPM je obavio noćnu posetu KPZ Niš 31. marta 2015. godine. Tokom posete članovi tima su obišli prostorije II Paviljona u kojima su smeštena lica lišena slobode i sa njima obavili razgovore u cilju utvrđivanja eventualnih slučajeva torture. Nakon posete sačinjen je Izveštaj o poseti sa preporukama.

 

Predstavnici Ombudsmana Republike Gruzije boravili su u trodnevnoj studijskoj poseti Zaštitniku građana od 22. do 24. jula, kako bi se upoznali sa radom Zaštitnika građana u oblasti Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), kao i sa radom po pritužbama. Delegacija Ombudsmana Gruzije, predvođena zamenicom Natijom Katsitadze (Natia Katsitadze), se posebno interesovala za nadležnosti Zaštitnika građana i iskustva u radu u sektoru bezbednosti. Studijska poseta je realizovana u organizaciji Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga.

 
Narodni poslanici Nataša Vučković i Balša Božović ukazali su na današnjem sastanku sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem na probleme građana u vezi sa visokim iznosima poreza na imovinu. Kako su rekli, u rešenjima o porezu na imovinu građanima su utvrđene obaveze koje su nesrazmerne u odnosu na njihovu ekonomsku moć i platežne sposobnosti.

Janković je naglasio da je Zaštitnik građana u godišnjem izveštaju za 2014. godinu konstatovao da je porez na imovinu fizičkih lica značajnije povećan u odnosu na ranije godine i da izaziva nezadovoljstvo građana. On je obećao da će nastaviti da radi na ovom pitanju u skladu sa svojim nadležnostima.

 
Sloboda medija nije privilegija, već nužnost. Treba da garantujemo slobodu medija u društvu, kako bi mi, građani, mogli da ostvarimo ostala prava, rekao je zaštitnik građana Saša Janković na današnjoj konferenciji o slobodi medija u Beogradu.

On je na konferenciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji „Sloboda izražavanja, medijske slobode i (auto) cenzura u zemljama OEBS“ rekao da godišnji izveštaj Zaštitnika građana, ali i izveštaji drugih državnih organa i civilnog sektora, pokazuju da je stanje medijskih sloboda u regionu i delu Evrope zabrinjavajuće loše i da je potrebno obezbediti bolju zaštitu novinara. On je ocenio da novinari nisu dovoljno zaštićeni i da je to razlog što mnogi odustaju od svojih principa i podležu autocenzuri.

Učesnici skupa su se složili da su sloboda medija i izražavanja ključni za razvoj demokratskog društva i zahteva neumorno angažovanje države, nevladinog sektora, medija i građana.

Rasprava na konferenciji biće korišćena za pripremu Beogradske deklaracije o slobodi izražavanja, koja bi trebalo da bude usvojena u decembru 2015. tokom završnog događaja predsedavanja Srbije OEBS-om.
 
Policijska uprava (PU) Kragujevac je postupila po preporukama Zaštitnika građana koje se odnose na uručivanje pisanog obaveštenja o pravima zadržanih lica po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o policiji, Zakona o prekršajima i po osnovu Zakonika o krivičnom postupku. Obaveštenje o pravima, kao i ostalu relevantnu dokumentaciju, lice će imati kod sebe tokom zadržavanja. U predmetu o zadržavanju neće se nadalje prilagati medicinska dokumentacija sa osetljivim podacima o zadržanom licu.

PU Kragujevac će ujedno u narednom periodu preduzeti mere i aktivnosti kako bi, shodno upućenim preporukama, unapredila i materijalne uslove u prostorijama za zadržavanje.

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), nakon redovne posete Policijske uprave Kragujevac u aprilu  2015. godine, sačinio Izveštaj o poseti sa 15 preporuka i uputio ih ovoj upravi i nadležnom ministarstvu.

 
Tokom dva postupka kontrole Zaštitnika građana, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je otklonila nedostatke u svom radu na koje je ukazano u pritužbama građana.

Radi usklađivanja različite prakse zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Uprava je obavestila sve zavode za izvršenje krivičnih sankcija da Republički fond PIO uzima u razmatranje zahteve za priznavanje prava na invalidsku penziju osuđenih lica koje je popunio zavodski lekar i da se svi neophodni pregledi za priznavanje prava na invalidsku penziju mogu obaviti po uputu zavodskog lekara.

U drugom slučaju, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija naložila je Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu da stavi van snage akt upravnika tog zavoda kojim je bilo propisano da se osuđeno lice, iz razloga bezbednosti, u zavodu kreće sa rukama na leđima.

 
Još članaka...