Kako unaprediti obrazovni sistem i obezbediti pripadnicima nacionalnih manjina da nakon završetka školovanja imaju funkcionalno znanje srpskog jezika i samim tim jednake šanse u društvu, bila je jedna od tema sastanka koji je održan u prostorijama Zaštitnika građana, na kome su bili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade RS.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi je istakao da zbog odlaganja rešavanja problema  značajan broj pripadnika nacionalnih manjina nakon završenog školovanja ne znaju srpski jezik ili ga ne znaju ne dovoljno dobro. To je prepreka njihovoj integraciji u srpsko društvo i otvara prostor za segregaciju. Zaštitnik građana je 2010. godine uputio Ministarstvu Mišljenje sa preventivnim preporukama za unapređee kvaliteta nastave. Cilj preporuka je da učenici, pripadnici nacionalnih manjina, po završetku školovanja imaju aktivno znanje srpskog jezika, a učenici srpske nacionalnosti da imaju znanje jezika nacionalne manjine, kao jezika društvene sredine, rekao je Sepi i dodao da te preporuke nisu izvršene.

Pomoćnica ministra prosvete Zorana Lužanin najavila je formiranje radne grupe koja će se baviti razvojem standarda za učenje srpskog jezika kao nematernjeg, kao i razvojem obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina u skladu sa Strategijom razvoja i unapređenja obrazovanja.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara LJubica Srđanov rekla je da taj sekretarijat na probleme u obrazovanju ukazuje nadležnom ministarstvu godinama. Ona je dodala da je uočeno da se deca školuju na srpskom jeziku, a ne na maternjem jeziku, imajući u vidu kasnije mogućnosti za obrazovanje, odnosno nepostojanje obrazovnih profila na maternjem jeziku.

Predstavnici Kancelarije izneli su informacije o problemima primene afirmativnih mera prilikom upisa učenika romske nacionalnosti i skrenuli pažnju na značaj rešavanja problema nepoznavanja srpskog jezika posebno kod romske dece koja žive u neformalnim naseljima i dece koja su sa roditeljima vraćena po osnovu Sporazuma o readmisiji.

 

Zaštitnik građana je u Užicu i Čačku organizovao okrugle stolove „Sistemi podrške osobama sa invaliditetom i starijim u lokalnoj zajednici“ posvećene ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom i starijih.

O značaju uspostavljanja i razvijanja sistema usluga i podrške osobama sa invaliditetom i starijim i problemima koji onemogućavaju doslednu primenu zakona i ostvarivanje garantovanih prava, kao i potrebi unapređenja normativnog osnova u ovoj oblasti, zamenica zaštitnika građana Vladana Jović razgovarala je sa predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite sa područja Užica i Čačka, domova zdravlja, opštih bolnica, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i predstavnicima nevladinih organizacija koje zastupaju interese osoba s invaliditetom i starijih.

Normativna neusklađenost, način rada komisija za veštačenje, nepristupačni objekti, porast stope nezaposlenosti i nedovoljna podrška u zajednici osobama sa invaliditetom i starijim, osnovne su prepreke za ostvarivanje njihovih prava i puno društveno uključivanje, zaključeno je na skupovima.

Okrugli stolovi su organizovani u okviru inicijative „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“ uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Projekat se sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u 15 gradova i opština širom Srbije.

 
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je danas sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odborom za prava deteta zajedničku sednicu na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu.

Predstavljajući rad i metode rada Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture,  zamenik zaštitnika građana Miloš Janković je rekao da Izveštaj sadrži opštu ocenu poštovanja zabrane torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka u Republici Srbiji. On je dodao da u Republici Srbiji ne postoji sistemska tortura, kao organizovana i podsticajna pojava, ali da su konstatovani  pojedinačni slučajevi zlostavljanja. Takođe je rekao da nadležni organi treba da unaprede svoje postupanje u borbi protiv nekažnjivosti za torturu.

Izveštaj sadrži i preporuke upućene organima vlasti Republike Srbije.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović ocenio je da Izveštaj sadrži korisne smernice za vršenje kontrolne funkcije Narodne skupštine u oblasti prevencije torture.

Članovi Odbora su, nakon razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, usvojili predlog zaključka koji će uputiti Narodnoj skupštini, sa predlogom da se razmatra po hitnom postupku.

 

Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović i pomoćnica generalnog sekretara Olja Jovičić posetile su Užice i u okviru radnog sastanka razgovarale sa zamenikom gradonačelnika i članicama Saveta za ravnopravnost polova Užica, predstavnicama udruženja seoskih žena Zlakusa i Potpeć, kao i sa preduzetnicama  iz  seoskih sredina koje su aktivne u sferi agrobiznisa.

Kako su Užice i Savet za ravnopravnost polova u ovom gradu svojim radom doprineli znatnom unapređenju položaja žena i uvođenju principa rodne ravnopravnosti u sve aspekte političkog i društvenog života, namera Zaštitnika građana je bila se bliže upozna sa primerima dobre prakse i pruži podršku ženama da istraju u svom daljem angažovanju na  poboljšanju uslova života i rada y ruralnim sredinama.

Sa aspekta Zaštitnika građana, kroz konstruktivan dijalog prisutnih posebno je naglašena uloga lokalne samouprave koja šalje jasnu poruku i daje smernice u kom pravcu moraju delovati organi državne uprave kako bi bili postignuti maksimalni rezultati u ruralnim sredinama, često opterećenim bremenom tradicionalnog načina života i lošim socijalno – ekonomskom uslovima.

 

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i njene saradnice su, tokom Dečje nedelje koja je od 06. do 10. 10. 2014. godine obeležena širom Srbije, posetile i razgovarale sa učenicima osnovnih škola i decom koja žive u ustanovi socijalne zaštite, kako bi u neposrednom razgovoru dobile informacije o problemima i teškoćama sa kojima se deca susreću. Članovi Panela mladih savetnika su sa vršnjacima razmenili znanja o pravima i obavezama dece i odraslih i razgovarali o vidovima zaštite prava u različitim sistemima, a posebno u sistemu obrazovanja. Mladi savetnici Zaštitnika građana naročito su istakli značaj koji imaju znanja o pravima deteta bez kojih adekvatna zaštita gotovo uvek izostane.

Časovi redovne nastave u osnovnim školama u Jagodini, Šapcu i Vršcu i poseta Prihvatilištu u Beogradu bili su posvećeni deci, a razgovori su pokazali da je opšti stav dece da ih odrasli u nedovoljnoj meri konsultuju, pitaju i čuju i da nemaju adekvatan uticaj i učešće na odlučivanje o stvarima koje neposredno utiču na njihova prava. Deca se i dalje susreću sa različitim oblicima nasilja, u zaštiti od nasilja još uvek nemaju adekvatnu podršku odraslih, a u sistemu socijalne zaštite nedostaje podrška od strane države.

O pravima deteta u Srbiji se još uvek ne govori dovoljno; deci se o obavezama govori više nego o pravima, a u praksi odrasli decu čuju, ali uglavnom ne uvažavaju njegovo mišljenje. Deca nisu dovoljno upoznata na koji način da svoja znanja o pravima koriste. Obaveza je svih u društvu da o pravima deteta govore svakodnevno i deci i odraslima, da razgovaraju sa decom, da slušaju i čuju decu, ali i da više poštuju njihovo mišljenje. U situaciji kada deca čine samo 17,6% stanovništva u Srbiji i imajući u vidu procenu da će se broj dece i dalje smanjivati, napor koji se u vezi prava deteta očekuje od svih u društvu i nije veliki.

 

Zaštitnik građana Republike Srbije organizovao je 9. oktobra 2014. godine okrugli sto „Integracija Roma u višenacionalnim sredinama“ u hotelu „Tadž“ u Novom Pazaru.

Okruglom stolu su, osim zamenika zaštitnika građana Roberta Sepija i načelnice Odeljenja za prava nacionalnih manjina Violete Ćorić, prisustvovali pomoćnik gradonačelnika grada Novog Pazara Fevzija Murić, šef kancelarije misije OEBS-a u Novom Pazaru Mario Barfuz, kao i predstavnici Centra za socijalni rad, Komesarijata za izbeglice i nevladinih organizacija koji se bave pitanjima Roma.

Okrugli sto u organizaciji Zaštitnika građana omogućio je razmenu podataka i iskustava i učesnici su se složili da je zajedničkim radom, koji zahteva da svi preduzimaju mere i redovno rade na integraciji romske populacije, moguće iskazati ocenu da je došlo do značajnog pomaka u veoma lošem položaju Roma.

Okrugli sto je organizovan u okviru inicijative „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“, koju Zaštitnik građana sprovodi uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Projekat se sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u 15 gradova i opština širom Srbije.

 
Zaštitnik građana Republike Srbije organizovao je 8. oktobra 2014. godine okrugli sto „Zaštita i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava u višenacionalnim sredinama“ u biblioteci „Vuk Karadžić“ u Prijepolju.

Na okruglom stolu su između ostalih govorili zamenik zaštitnika građana Robert Sepi, načelnica Odeljenja za prava nacionalnih manjina Violeta Ćorić, kao i predstavnici opštine Prijepolje, policijske uprave i nevladinih organizacija.

U otvorenom i konstruktivnom dijalogu, učesnici su se složili da je potrebno unaprediti stanje u svim oblastima, jer postoje prepreke punom ostvarivanju priznatih prava Bošnjaka, osoba sa invaliditetom, LGBT populacije, kao i rodne ravnopravnosti.

Okrugli sto je organizovan u okviru inicijative „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“, koju Zaštitnik građana sprovodi uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Projekat se sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u 15 gradova i opština širom Srbije.

 
Još članaka...