Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Zaštitnik građana je Ustavnom sudu podneo predlog za ocenu ustavnosti odredbi Zakona o prekršajima kojima se licu koje ne plati prekršajnu kaznu zabranjuje izdavanje/dobijanje dozvola ili uverenja, povraćaj oduzetih ličnih i drugih dokumenata, kao i registracija, odnosno preregistracija pravnog lica

Pomenutom odredbom se, smatra Zaštitnik građana, neustavno onemogućava ili uskraćuje ostvarivanje mnoštva ljudskih prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja, imovinskih prava i radnih odnosa, kao i sloboda kretanja i preduzetništva, a da to nije neophodno, niti proporcionalno cilju koji se želi postići, umesto da se odgovornim radom javnih službi učini delotvornim sistem prinudnog izvršenja, koji i treba da služi izvesnoj i efikasnoj naplati novčanih i drugih obaveza. Ustav dozvoljava ograničenje ili oduzimanje imovine radi naplate kazni, ali ne i ucenjivanje građana uskraćivanjem drugih prava koja  ne moraju biti ni u kakvoj vezi sa učinjenim prekršajem  da bi se od njih naplatila kazna. Uskraćivanje nekih od tih prava, kao što je sloboda preduzetništva, čak može onemogućiti čoveka da zaradi novac potreban da plati kaznu.

Lice koje ne plati prekršajnu kaznu, primenom odredbe čiju ustavnost Zaštitnik građana osporava, od organa vlasti neće moći da dobije nijednu dozvolu ili odobrenje, osim onih koji se tiču ličnog statusa. To znači da u određenim uslovima neće moći da napusti zemlju niti registruje automobil, preduzetničku radnju ili preduzeće, niti da dobije dozvolu za adaptaciju stana ili kuće. Uskraćivanjem potvrde o plaćenom porezu građanin je onemogućen u ostvarivanju dugačkog spiska prava i interesa.

U međuvremenu, lokalne samouprave počele su da za prekršaje proglašavaju čak i kršenja obaveza iz obligacionih odnosa, čime se stvorila mogućnost da zbog neposedovanja važeće karte, čiju naplatu vrši privatno preduzeće, građanin ostane bez niza Ustavom i zakonom garantovanih prava.

 

Zaštitnik građana Saša Janković uputio je danas dopis ministru odbrane Bratislavu Gašiću u kome ga poziva da bez odlaganja dokumentovano odgovori na pitanja i dostavi sve relevantne podatke koji su od značaja za postupak kontrole Ministarstva odbrane, a u vezi sa incidentom na Paradi ponosa

 

Povodom nastavka opstrukcije postupka kontrole u vezi sa incidentom tokom Parade ponosa, Zaštitnik građana saopštava da je nužno da se u Republiku Srbiju što pre vrati zakonito stanje u kome svaki državni organ radi ono što mu je nadležnost i izvršava obaveze koje mu Ustav i zakoni nalažu. 

Između državnih organa ne može da postoji polemika u stvarima u kojima su njihov odnos i međusobne obaveze uređeni imperativnim propisima. Zaštitnik građana mora da izvrši svoju kontrolnu funkciju, a drugi državni organi dužni su da mu pruže sve podatke koje poseduju, a koji su neophodni za ostvarivanje njegovog kontrolnog ili preventivnog delovanja. Samo tako se mogu identifikovati svi propusti koji su u konkretnom slučaju doprineli ili doveli do kršenja prava građana prekomernom upotrebom sile, te ustanoviti njihovi uzroci i isti otkloniti. Samo to će smanjiti mogućnost da do sličnih kršenja prava građana dođe u budućnosti, što je jedna od osnovnih uloga Zaštitnika građana. Bez obzira na to ko je učestvovao u incidentu, on mora biti ispitan u celini i iz svih aspekata.

Pravosudni organi se bave pitanjem krivice na osnovu podataka koji su im dostavljeni i koje pribave u skladu sa zakonom, a Zaštitnik građana utvrđuje propuste u zakonitosti i pravilnosti rada državnih organa koji su doveli ili mogu dovesti do kršenja prava građana. Tako je činjeno u svim slučajevima do sada i ovaj ne sme da bude izuzetak.

 
Povodom jučerašnje izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da navodi koje je o   incidentu tokom Parade ponosa izneo Zaštitnik građana postoje samo u izjavama sedmorice pripadnika Žandarmerije protiv kojih je Sektor unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova podneo prijave“, objavljujemo samo deo dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu označeni stepenom tajnosti. Dokumenti označeni stepenom tajnosti sadrže još više detalja. U dokumentima koje objavljujemo učinjeni su neprepoznatljivim lični podaci službenih lica i imena građana koji su učestvovali u incidentu.

Podsećamo, Zaštitnik građana je izjavio da dokumenti MUP-a govore o tome da su se četiri civilno obučene osobe oglušile o usmena naređenja, drsko i bahato ponašala pa napala pripadnike Žandarmerije na zadatku, pa su nakon toga pripadnici Žandarmerije primenili prekomernu silu,  To, između drugih dokumenata koje Zaštitnik građana poseduje, stoji u obrazloženju svih zaključaka o pokretanju disciplinskih postupaka pripadnika žandarmerije koji su u toku i u kojima su pripadnici Žandarmerije suspendovani, a koje objavljujemo.

Dokumenti Sektora unutrašnje kontrole koje objavljujemo sadrže izjave svedoka (koji nisu suspendovani pripadnici Žandarmerije već građani) o tome da su pripadnici VBA obavljali razgovore sa njima i da su oduzeti snimci video nadzora iz dve banke.

Ovi dokumenti činjenično demantuju ministra unutrašnjih poslova.
 

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na današnjem sastanku prihvatio Inicijativu za podnošenje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, koju je uputio Zaštitnik građana.

Predložena izmena treba da spreči diskriminaciju slepih lica, lica oštećenog sluha i lica sa invaliditetom koja ne mogu da govore. NJima se Predlogom zakona o izmenama Zakona o javnom beležništvu neopravdano nameće obaveza korišćenja usluga javnih beležnika prilikom sastavljanja ugovora o raspolaganju nepokretnosti.

Zaštitniku građana obratila se, predlogom za preduzimanje zakonodavne inicijative, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS). Ova organizacija istovetnim tekstom obratila se i Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije. Zaštitnik građana je smatrao da postoji opravdana potreba da, uz i na osnovu predloga NOOIS, Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predloži i dodatne izmene Predloga zakona o izmenama Zakona o javnom beležništvu, imajući u vidu da postoji opravdana bojazan da bi primenom predloženih rešenja bila povređena prava većeg broja građana.

Zaštitnik građana pozdravlja usvajanje inicijative i očekuje da će Narodna skupština izglasati amandmane na Zakon o javnom beležništvu.

 
Prilikom nadzora nad radom Prihvatilišta za strance Ministarstva unutrašnjih poslova, a nakon lišavanja slobode i prinudnog udaljenja sa teritorije Republike Srbije jedanaest stranih državljana, Zaštitnik građana je utvrdio višestruke povrede prava u oblasti bezbednosti, pravne zaštite i pravne pomoći, kao i smeštaja.

-------

Aktom br. 0113227/14-21 od 27. 01.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dostavilo Zaštitniku građana odgovor u kome ga obaveštava da je prihvatilo upućene preporuke. 
 

Zaštitnik građana je utvrdio da nakon prijave za održavanje javnog skupa Društva srpsko-kineskog prijateljstva FDH, Policijska stanica Stari grad u Beogradu u rešenju o zabrani održavanja javnog skupa nije navela sve relevantne činjenice i okolnosti na kojima se zasniva rešenje

 

Povodom incidenta tokom prošlogodišnje Parade ponosa, kada su se pripadnici Žandarmerije sukobili sa četiri lica od kojih su dva braća visokih javnih funkcionera, zaštitnik građana Saša Janković podneo je krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije zbog napada na pripadnike Žandarmerije u vršenju službene dužnosti i pridružio se krivičnoj prijavi koju je policija, po nalogu tužilaštva, već podnela protiv sedmorice pripadnika Žandarmerije zbog torture i zlostavljanja nakon sukoba. Zaštitnik građana je takođe obavestio tužilaštvo da je Vojnobezbednosna agencija oduzela snimke video nadzora iz lokala u okolini i razgovarala sa svedocima događaja pre policajaca kojima je tužilaštvo naredilo da sprovedu istragu.

Policija je prethodno, po nalogu tužilaštva, protiv sedmorice pripadnika Žandarmerije podnela krivične prijave zbog ometanja vojnih lica u vršenju vojne dužnosti i zbog torture i zlostavljanja četvorice ljudi. Protiv još jednog pripadnika Žandarmerije policija je, takođe po nalogu tužilaštva, podnela krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, jer je naredio intervenciju žandarmerijske jedinice i nije sprečio prekoračenje ovlašćenja.

Zaštitnik građana pokrenuo je postupak kontrole zbog kršenja ljudskih prava brutalnom i prekomernom upotrebom sile koja je javno prikazana na snimcima televizije N1 i delovima snimka koji je načinio službeni snimatelj Žandarmerije, što je izazvalo i opravdanu zabrinutost javnosti. Janković je utvrdio da u policijskim spisima stoji da su četvorica civilno obučenih lica pre prikazane brutalnosti odbili da poslušaju usmena naređenja, pokušali da probiju kordon, vređali pripadnike Žandarmerije, pretili im i fizički se sukobili sa njima. To stoji ne samo u izjavama svih policajaca sa lica mesta, već je navedeno kao činjenica u odlukama kojima su pripadnici Žandarmerije udaljeni s posla. Ipak, policija je po nalogu tužilaštva podnela krivične prijave samo protiv svojih pripadnika.

Zakon obavezuje Zaštitnika građana da, kada u postupku koji vodi nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, nadležnom organu podnese prijavu za pokretanje krivičnog ili drugog odgovarajućeg postupka.

Uprkos obavezi koja je izričito utvrđena Zakonom, Vojnobezbednosna agencija i Ministarstvo odbrane odbili su da Zaštitniku građana dostave sve podatke koje ima o ovom slučaju, potrebne da bi ombudsman ostvario svoju kontrolnu ulogu.

Zbog toga je Zaštitnik građana otkazao prethodno najavljenu kontrolnu posetu toj službi, tokom koje je trebalo da proveri istinitost niza drugih saznanja koja je dobio, a koja ukazuju na politizaciju rada, uplitanje u civilni život i pravosuđe, neprocesuiranje krivičnih dela i druge ozbiljne nezakonitosti i nepravilnosti u radu te službe.

Attachments:
Krivična prijava
 

Kliničko - bolnički centar Zemun, nakon prijema i pružanja zdravstvene usluge pacijentkinji bez zdravstvene isprave, pripadnici romske populacije, pokušao je da izvrši naplatu usluge koji nije u skladu sa zakonom,  utvrdio je Zaštitnik građana

 
Iako je lično primila pritužbu, državna službenica iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije odgovorila pritužilji, zato što adresa organizacione jedinice Ministarstva na kojoj državna službenica obavlja posao nije bila pravilno označena, utvrdio je Zaštitnik građana
 
Zaštitnik građana je utvrdio da je Policijska stanica Novi Beograd donela odluku o oduzimanju oružja pritužiocu, a da prethodno nije na nesumnjiv način utvrdila da je to potrebno radi zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, odnosno javnog reda i mira
 

Zaštitnik građana Saša Janković razgovarao je 13. januara 2015. godine sa predstavnicima Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ o poboljšanju položaja prosvetnih radnika u Srbiji i unapređivanju obrazovnog sistema i prava učenika. 

Zaštitnik građana istakao je da poboljšanje položaja prosvetnih radnika nije samo interes zaposlenih u prosveti, već interes celog društva i da načelno podržava zahteve sindikata. Janković je istovremeno ocenio da dugotrajno skraćivanje časova šteti najboljim interesima dece, odnosno ostvarivanju njihovog prava na kvalitetno obrazovanje. On je ponudio dalje dobre usluge u postizanju dogovora sindikata sa Ministarstvom prosvete o načinu unapređivanja položaja prosvetnih radnika i kvaliteta obrazovnog procesa.

O razgovorima sa prosvetnim sindikatom "Nezavisnost" Zaštitnik građana je detaljno obavestio resornog ministra Srđana Verbića, koji je izrazio spremnost za dalje jačanje socijalnog dijaloga.

 

Povodom svirepog ubistva novinara i policajaca u Francuskoj, zaštitnik građana Saša Janković uputio je ambasadorki Republike Francuske u Beogradu Kristin Moro i ombudsmanu Republike Francuske Žak Tubou telegram saučešća sledeće sadržine:

"Duboko žalim zbog ubistva novinara redakcije "Šarli Ebdo" i pariskih policajaca na časnoj dužnosti. Žaljenje je tim veće što je gnusan i bezuman zločin usmeren protiv slobode izražavanja i to u zemlji koja je rodonačelnik ideja slobode svih građana, koja je kao takva poznata celom svetu.

U ime zaposlenih u instituciji Ombudsmana, i moje lično ime, primite izraze najdubljeg saučešća i molim Vas da porodicama nastradalih prenesete izraze našeg najiskrenijeg žaljenja.

Primite izraze mog dubokog poštovanja."

--------

Odgovor francuskog ombudsmana na pismo podrške zaštitnika građana Saše Jankovića:

"Poštovane kolege,

Najlepše Vam se zahvaljujem na pismima podrške. Vaše saosećanje nam je veoma važno u ovim teškim trenucima. Kao Ombudsmani, imamo dužnost da štitimo slobodu ideja i izražavanja. Takođe imamo obavezu da se borimo protiv mržnje, za jednakost i toleranciju.

Sloboda i jednakost moraju da pobede nad varvarstvom i nepravdom."

Žak Tubon,

Zaštitnik prava (Ombudsman) Republike Francuske

 

Uprava Gradske opštine Zvezdara grada Beograda naplatila je taksu pritužiocu za overu dokumenta, čija naplata nije predviđena zakonom, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Prilikom Javnog poziva nezaposlenim građanima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2013. godini uslovi konkursa su bili nejasni, a sredstva konkursa potrošena pre isteka roka za podnošenje zahteva, utvrdio je Zaštitnik građana