Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju odbio je zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica detetu F.N.L., iako je dete u ranijem periodu ostvarivalo identično pravo, utvrdio je Zaštitnik građana.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana utvrdio da predsednik Opštine Bor, Opštinsko veće i predsednik Skupštine opštine nisu odgovorili na pritužbe i podneske pritužioca, kao i na akte i urgencije Zaštitnika građana za dobijanje informacija koje su od značaja za vođenje postupka

 

Bivša direktorka OŠ „Kralj Petar Prvi“ propustila je da uputi na lekarski pregled nastavnika za koga je u dva navrata primila informaciju da je oboleo od zarazne, odnosno teške bolesti i nije obezbedila da se lekarskom pregledu podvrgnu svi zaposleni u Školi, nakon saznanja da je jedan od zaposlenih prenosilac zarazne bolesti, i time ugrozila zdravlje većeg broja učenika i zaposlenih, utvrdio je Zaštitnik građana.

Opširnije...

 

Student Stefan Šparavalo i novinarka Zorica Lazarević dobili su nagrade za najbolje eseje o ljudskim pravima na konkursu koji je organizovao Zaštitnik građana. Nagrađenom studentu Fakulteta političkih nauka za rad "Mi smo 10%" i novinarki Blica za rad "Nevidljivi u vidljivom svetu" nagrade je uručila novinarka Danica Vučenić.

Prilikom uručivanja nagrada zaštitnik građana Saša Janković je rekao da svako pripada nekoj manjini, a da u krizi najviše stradaju najranjiviji.

"Oni koji su inače ranjivi, njima je tada još teže, a pravi primeri za to su poplave, ekonomska kriza, stezanje kaiša", rekao je Janković dodajući da svako treba da shvati da je način na koji se odnosimo prema posebno ranjivim grupama najbolja slika društva kakvo jeste.

On je istakao da smo svi po nečemu manjina i da niko ne može da bude dostojanstven, punopravan građanin društva, ako okreće glavu od nekoga ko je pored njega, a ko se razlikuje po svojoj osobini.

"Zamolio bih vas da se ovim temama ne bavite samo kada neko raspiše konkurs, nego da to bude što češće deo vašeg redovnog rada. To mogu da budu atraktivne, provokativne teme", rekao je Janković, dodajući da je nagrada mala stimulacija i pomoć.

Novinarka Zorica Lazarević je zahvalila na nagradi i istakla da je inspiraciju za svoj esej, koji se bavi osobama sa invaliditetom, dobila putujući po čitavoj Srbiji i ocenila da o takvim temama treba svakodnevno pisati.

Prvi korak je razumevanje i razvijanje svesti ljudi, a novinari su ti koji to treba i da učine, rekla je Lazarević.

Student Stefan Šparavalo je, takođe, zahvalio na nagradi dodajući da je pisao o problemima LGBT populaciji u Srbiji.

"Nisam koristio pravne termine i zakone, već sam hteo da naracijom pokažem i dočaram koliko je ugrožen život LGBT osoba u Srbiji", rekao je Šparavalo.

Pobednike konkursa izabrala je tročlana komisija koju su činili: predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glavni urednik Novinske agencije Beta Ivan Cvejić i sociološkinja Ksenija Petovar.

Kako je navedeno, cilj konkursa za eseje studenata i novinara je bio da se ohrabri učešće građana u unapređenju ljudskih prava i poboljša njihovo razumevanje položaja marginalizovanih grupa. Nagrađeni su dobili tablet računare.

 
Zaštitnik građana Saša Janković izražava zabrinutost zbog manjka stručne, javne i institucionalne rasprave i transparentnosti tokom donošenja zakona i poziva nadležne organe na poštovanje važećih propisa o zakonodavnoj proceduri.

U sadašnjem sazivu Narodna skupština donela je 41 zakon, svaki od njih u hitnoj proceduri i sa takvom praksom bi se moralo prestati. Pravo stručne i najšire javnosti na raspravu o nacrtima i predlozima zakona, kao i pravo i obaveza državnih organa i institucija da daju mišljenja i doprinesu kvalitetu zakonskih predloga, ključni su za donošenje dobrih i primenljivih propisa, saopštava zaštitnik građana.

Transparentan zakonodavni proces je ne samo poželjan, već i obavezan, jer ga zahtevaju Rezolucija Narodne skupštine o zakonodavnoj politici, Zakon o državnoj upravi, Poslovnik o radu Vlade i Strategija reforme javne uprave. Svaki od tih dokumenata predviđa i uređuje kako se ostvaruje načelo javnosti zakonodavnog procesa. 

Na žalost, ta pravila se krše i pribegava se hitnim zakonodavnim postupcima u kojima ni sve institucije, a kamoli javnost, nisu konsultovane niti su dale svoj doprinos novim pravnim rešenjima, zbog čega su ona lošija i nailaze na veći otpor nego što bi to moglo i moralo da bude.

 

Ministarstvo privrede Republike Srbije je propustilo da u propisanom roku predloži Vladi način regulisanja evidentiranih potraživanja iz radnih odnosa zaposlenih i bivših zaposlenih u društvenim preduzećima, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Služba za katastar nepokretnosti Beograd 2, u sastavu Republičkog geodetskog zavoda, nije odlučivala po redosledu prijema zahteva pritužilje, što je dovelo do niza nepravilnosti i višestrukog prekoračenja zakonskog roka za postupanje po zahtevu, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Dom zdravlja „Ruma“ postupio je po preporukama Zaštitnika građana i prekinuo da uzorkovanje krvi pacijentima naplaćuje dodatnih 50 dinara.
 

Opštinski i gradski organi uprave, koji su nadležni za administrativno izvršenje rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata, nisu preduzeli sve neophodne, zakonom propisane mere radi sprovođenja izvršnih rešenja o rušenju, čime su prouzrokovali kršenje prava velikog broja građana

 

 

Zaštitnik građana, u saradnji sa udruženjem Beogradski centar za ljudska prava, realizovao je 7. i 8. aprila 2014. godine, u skladu sa Planom poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2014. godinu, redovnu posetu Policijskoj upravi Valjevo i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama.

 

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana UN za podršku žrtvama torture, Zaštitnik građana konstatuje da u Srbiji ne postoji tortura kao sistemski organizovana i podsticana pojava, ali ukazuje da postoje pojedinačni slučajevi zlostavljanja koji ostaju tolerisani od strane nadležnih organa.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana je utvrdio da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja propustilo da na početku školske 2013/2014 godine, preduzme mere kako bi bili otklonjeni svi problemi i prepreke u organizovanju nastave na bosanskom jeziku, a na koje je Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine više puta ukazivao

 

Policijska uprava u Novom Sadu, prilikom odlučivanja o zahtevu za prijavu prebivališta i izdavanje lične karte, u više navrata nije postupala u skladu sa zakonom čime je povredila prava pritužilje na prijavu prebivališta i lična dokumenta, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Zaštitnik građana, u saradnji sa udruženjem građana Međunarodna mreža pomoći, a u skladu sa Planom poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, realizovao je  10. decembra 2013. godine redovnu posetu Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ u Kovinu i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama.