Zaštitnik građana izrazio je danas u razgovoru sa ministarkom saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zoranom Mihajlović zadovoljstvo zbog zahteva ministarke Mihajlović Građevinskoj direkciji Srbije da bez odlaganja obezbedi smeštaj za porodice koje su kupile stanove u zgradi zagađenoj štetnim fenolom.

Zaštitnik građana pokrenuo je početkom meseca, po pritužbama vlasnika stanova, postupak kontrole rada Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, da bi ustanovio da li je došlo do propusta u radu tih organa zbog koga je nastala, ili nije sprečena šteta po građane. Građevinska direkcija Srbije, inače, nije organ javne vlasti, te zbog toga Zaštitnik građana nije pokrenuo postupak kontrole i njenog rada.

„Ministarka Mihajlović je zatražila od Građevinske direkcije ono što bih i ja kao Zaštitnik građana učinio, da na to imam pravo. Nadam se da će problemi građana biti brzo rešeni, a da će postupak kontrole koji vodim prema drugim organima koji jesu u mojoj kontrolnoj nadležnosti, doprineti da se tako nešto nikada ne ponovi“, stav je Saše Jankovića.

Janković i Mihajlovićeva razmotrili su i situaciju u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, gde Zaštitnik građana takođe vodi postupak kontrole pošto je upravi tog organa pre više od godinu dana istekao mandat. Ministarka je Zaštitniku građana prenela plan za brzo otklanjanje nezakonitosti, što je Janković pozdravio i izrazio očekivanje da će u rečenom roku taj plan biti i sproveden.

 

Zbog ozbiljnosti navoda pritužbi kojima su kandidati za mesta javnih beležnika ukazali na nepravilnosti u postupku imenovanja javnih beležnika, kao i činjenice da su građani Srbije već imali prilike da osete štetne posledice problema stvorenih u postupku (re)izbora nosilaca pravosudnih funkcija iz 2009. godine, koje je svojim preporukama pokušao da otkloni, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole rada Ministarstva pravde.

Zaštitnik građana zabrinut je i zbog toga što, sudeći po navodima medija, tri dana pre početka rada javnih beležnika nije poznat spisak javnih beležnika, njihovo radno vreme kao ni visina tarifa koje će građani plaćati.

Reč je o, za građane životno važnim pravnim poslovima koji se tiču zaštite i ostvarivanja njihovih imovinskih prava, a rešavanje navedenih problema je u isključivoj nadležnosti Ministarstva pravde.

O ishodu postupka javnosti će biti blagovremeno obaveštena.
 

Komunalna inspekcija Opštinske uprave opštine Svrljig propustom u radu povredila je načelo zakonitosti i princip dobre uprave time što nije postupila po prijavi pritužioca, već mu je uputila opomenu za plaćanje takse, utvrdio je Zaštitnik građana.

 

Ministarstvo pravde nije odgovorilo na obraćanje pritužioca, i to u više navrata, čime je grubo povredilo pravo principe dobre uprave, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo" iz Novog Sada, suprotno zakonu,  omogućila je u svojim objaktima preduzeću "Minakva" iz Novog Sada da oglašava i deli svoje proizvode, utvrdio je Zaštitnik građana
 
Značajno pre zakonskog roka, JP „Gradska toplana“ Jagodina je postupilo po preporukama Zaštitnika građana kako bi u svom radu obezbedilo doslednu i potpunu službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličkog pisma.

 
Zaštitnik građana, u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i medicinskim ekspertom, realizovao je 9. i 10. juna 2014. godine, u skladu sa Planom poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2014. godinu, nenajavljenu posetu Policijskoj upravi Kruševac i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama,
 

Stalna predstavnica UNDP i stalna koordinatorka UN u Srbiji Irena Vojačkova Solorano i zamenik zaštitnika građana Miloš Janković posetili su ove nedelje kasarnu i hotel u Obrenovcu, u kojima su smešteni građani čije kuće su uništene u poplavama, kao i punkt MUP-a za obavljanje upravnih poslova na kome se izdaju lične karte i ostala dokumenta i registarske tablice za vozila.

Lokalne vlasti uložile su veliki napor da zbrinu građane koji su ostali bez domova, ali uslovi u kojima su oni privremeno smešteni nisu na odgovarajućem nivou. Građani sa kojima su razgovarali Miloš Janković i Irena Vojačkova Solorano se najviše žale na lošu higijenu, jednoličnu ishranu i nedostatak informacija o dodeli sredstava za obnovu njihovih domova. Stalna predstavnica UN i UNDP je obezbedila nekoliko mašina za pranje veša koje će svakako doprineti popravljanju uslova smeštaja.

Građani koji su ostali bez domova rekli su da ne raspolažu informacijama vezanim za naknade koje su im ranije obećane. Oni su, naime, putem medija obavešteni da će novac biti isplaćen u rokovima koji su već prošli, a nemaju uvid u evidencije u kojima bi mogli da ustanove u kojoj je fazi postupanje po njihovim zahtevima za naknadu štete.

Zaštitnik građana će u narednim danima o problemima uočenim tokom posete razgovarati sa predstavnicima gradskih vlasti, sa ciljem da se situacija popravi, a uslovi smeštaja poboljšaju.

 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Republike Gruzije, koji su u studijskoj poseti Republici Srbiji od 11. do 15. avgusta 2014. godine, posetili su Zaštitnika građana, u čijoj je nadležnosti prevencija torture.

Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković predstavio je instituciju Zaštitnika građana, kao i rad NPM Srbije.  Tokom posete predstavnici NPM Srbije i NPM Gruzije obaviće nekoliko zajedničkih poseta institucijama u kojima se nalaze lica lišena slobode (zatvor, policijska stanica, psihijatrijska bolnica i ustanova socijalne zaštite). Tom prilikom NPM Gruzije će se informisati o načinu rada ovih institucija, a takođe će imati priliku i da se na, praktičan način, upozna sa metodologijom obavljanja poseta NPM Republike Srbije.

 
Sva krivična dela izvršena prema maloletnim licima, čija su bitna obeležja upotreba sile, pretnje ili prinude, bez obzira na izrečenu sankciju, trebalo bi da budu propisana kao smetnja za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, kao i za izbor rukovodioca ustanove, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana
 
U Republici Srbiji je potrebno da se na opšti, predvidiv, transparentan i delotvoran način uredi način pružanja pomoći građanima koji su pretrpeli štetu u slučajevima elementarnih nepogoda i sličnim događajima, kako bi se osigurala ravnopravnost građana, postigla pravna sigurnost i smanjila opasnost od zloupotrebe i nepravilnog utroška sredstava, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana
 
Opština Mionica je uskratila mogućnost pritužilji da sredstvima solidarne pomoći obnovi kuću, koja je prema proceni nadležnih teško oštećena zemljotresu, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, u postupku izbora direktora i zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva, prekršio je prava podnosioca pritužbe da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije, utvrdio je Zaštitnik građana

 

U Domu „Veternik“ veliki broj korisnika svih starosnih dobi smešten je, odnosno, zadržan na neprimereno dug rok. Isključivanjem iz socijalne zajednice korisnici ne mogu da ostvare svoje životne aktivnosti, dok postojeći uslovi u Domu "Veternik" ne pružaju adekvatnu podršku za njihovo socijalno osposobljavanje, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Filijala Poreske uprave u Kruševcu i Regionalno odeljenje Poreske uprave u Kragujevcu odbili su zahtev pritužioca za naknadu troškova angažovanja stručne pravne pomoći u poreskom postupku, suprotno propisanoj obavezi organa da sam snosi troškove postupka, čime su pritužioca izložili troškovima vođenja upravnog spora, a nadležni sud dodatno opteretili, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana