Zaštitnik građana je uputio Mišljenje Ministarstvu pravde i Komori izvršitelja u vezi sa uređivanjem visine nagrada i naknada za rad izvršitelja, radi obezbeđivanja zakonitosti i pravilnosti njihovog rada, a u interesu zaštite profesije i javnog interesa.
 

Predškolska ustanova "Pčelica" iz Niša odbija da prihvati uverenja o zdravstvenoj sposobnosti dece koja izdaju zdravstvene ustanove organizovane u privatnoj svojini, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Povodom 15. decembra, Dana bibliotekara Srbije, Bibliotekarsko društvo dodelilo je povelju zahvalnosti za doprinos razvoju bibliotekarstva u Srbiji zaštitniku građana Saši Jankoviću. U ime zaštitnika građana, nagradu je na ceremoniji u Narodnoj biblioteci Srbije primila zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović, koja se zahvalila na nagradi i ukazala na izvrsnu saradnju između institucije Zaštitnika građana i Bibliotekarskog društva Srbije.

Opširnije...

 

Prilikom raspisivanja Konkursa za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, Ministarstvo unutrašnjih poslova nepravilno postupa, time što od kandidata zahteva da nemaju dvojno državljanstvo, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Zaštitnik građana predstavio model zakona o rodnoj ravnopravnosti

Zaštitnik građana Saša Janković rekao je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije, na kojoj je predstavljen model zakona o rodnoj ravnopravnosti, da novi zakon treba da unapredi postojeći Zakon o ravnopravnosti polova tako što će da pruži konretnije, delotvornije i obavezujuće mehanizme zaštite žena.

Sednica odbora bila je posvećena obeležavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, a glavna tačka bila je predstavljanje modela zakona o rodnoj ravnopravnosti koje je izradila radna grupa Zaštitnika građana koju je predvodila prof. dr Marijana Pajvančić. Janković je naglasio da žene jesu jedna od najranjivijih društvenih grupa i da zbog diskriminacije žena trpi celo društvo, te da prava žena nisu  "ženska stvar", već se itekako tiču i muškaraca. Ali za razliku od ravnopravnosti polova - što je pojam koji štiti važeći zakon, treba postići ravnopravnosti svih rodnih identiteta, naglasio je on.

Srbija je pre pet godina donela kvalitetan i sveobuhvatan Zakon o ravnopravnosti polova koji je ostvario osnovnu svrhu - temu rodne ravnopravnosti je podigao na nivo principa. Svest o rodnoj ravnopravnosti žena bolje je ukorenjena, naglasio je Janković.

Zaštitnik građana je rekao da kvalitet razgovora koji je vođen o modelu zakona o rodnoj ravnopravnosti treba uzeti kao razlog za optimizam. Srbija nije osuđena na ishitrenost. Ovo što radimo pokazuje da u našim institucijama, nevladinom sektoru, akademskoj zajednici i društvu u celini postoje ljudi koji mogu da promisle i formulišu nešto što će biti u vrhu neke oblasti, naglasio je on.

Ako se želi suštinski pomak unapred, zakonski predlozi treba da budu rezultat rada svih sektora, državne uprave, civilnog društva i društva u celini. Imam sreću što sam bio u situaciji da okupim ovakvu grupu stručnjaka. Nastavićemo da unapređujemo model ovog zakona do kraja njegove izrade. Kakva će biti sudbina ovog modela ne znam, rekao je Janković.

Ja imam  mogućnost da predlažem zakone, ali to mora da bude izuzetno retko. Potrebno je da osećaj „vlasništva“ nad ovim dokumentom imaju i Skupština i Vlada i civilno društvo i društvo u celini. Proces koji teče daje osnov za takav ishod i verujem da će Vlada i Skupština to prepoznati, naglasio je zaštitnik građana.

Janković je naveo da je Narodna skupština u sadašnjem sazivu usvojila oko 50 zakona i da je većina usvojena po hitnoj proceduri. Hitna procedura ne može da obezbedi valjanost, sveobuhvatnost i dugoročnost. Zato na ovom primeru pokušavamo da pokažemo da je drugačiji pristup moguć, dodao je on.

Janković je ocenio da je, zahvaljujući koracima koji su ranije preduzimani, situacija danas u celini bolja, ali da ima još mnogo problema. Republika Srbija tematiku ljudskih prava i dalje ne doživljava kao nešto što treba da bude ravnopravno sa ostalim važnim temama. Na nama je da to promenimo, naglasio je Janković.

Miloš Janković: Unapređeni uslovi smeštaja u zatvorskoj bolnici


Zamenik zaštitnika građanja za prava lica lišenih slobode Miloš Janković obišao je Specijalnu zatvorsku bolnicu u beogradskom Okružnom zatvoru i pohvalio napore Uprave na unapređenju uslova smeštaja, izrazivši spremnost da se kroz zajednički rad dođe do dodatnog poboljšanja tretmana zatvorenika.

Posete Specijalnoj zatvorskoj bolnici pokazuje opredeljenost Zaštitnika građana da u narednom periodu posebnu pažnju posveti položaju osoba kojima je izrečena mera bezbednosti za učinjeno krivično delo, rekao je on Tanjugu posele obilska renoviranog bloka sa odelenjem psihijatrije te bolnice.

Janković je naveo i da taj institut tokom proteklih godina nije dovoljno obrađivan kada je u pitanju legislativa naglasivši da smo ovde suočeni sa izraženim naporima Uprave da unapredi uslove smeštaja.

Ostaje drugo otvoreno pitanje - tretmana tih lica i nadamo se da ćemo u ostvarivanju već uspostavljene dobre saradnje sa Upravom za izvršenje zavodskih sankcija" doći do dobrih rešenja, rekao je on.

Prema njegovim rečima, do toga se može doći zajedničkim naporima kroz kontrolu zakonitosti i pravilnosti rada Uprave ali i kroz zajedničke napore na unapređenju tretmana u samo bolnici.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi održao radni sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Robert Sepi održao je radni sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Položaj Roma je i dalje veoma težak, a pored svih prepreka za njihovu društveno-ekonomsku integraciju i postizanja jednakosti građana romske nacionalnosti s drugim građanima, kako je istakao zamenik zaštitnika građana, nedavni događaji, kada su se pojavili rasistički leci protiv Roma, ukazuju da se otvara i pitanje njihove bezbednosti.

Sepi je istakao značaj obrazovanja Roma i da je zato posebno značajno unaprediti procedure  i obezbediti efikasnu primenu afirmativnih mera za upis učenika i studenata romske nacionalnosti i da se očekuje da sva otvorena pitanja budu rešena do početka naredne školske godine, s obzirom da postoji saglasnost i da na ovom problemu aktivno rade Zaštitnik građana, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Ministarstvo prosvete i nauke i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović zahvalio se instituciji Zaštitnika građana na aktivnostima koje preduzima u cilju poštovanja i unapređenja prava građana romske nacionalne manjine i istakao značaj buduće saradnje.

Predstavnici Zaštitnika građana u poseti Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije

Pomoćnica generalnog sekretara stručne službe Zaštitnika građana Nataša Jović sa saradnikom održala je u Novom Sadu sastanak sa predsednikom Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goranom Papovićem. Na sastanku je diskutovano o aktivnostima Nacionalne organizacije potrošača Srbije, stanju i nivou zaštite prava potrošača  u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na zaštitu prava potrošača kada je reč o uslugama od opšteg ekonomskog interesa, kao i o aktivnostima Zaštitnika građana u ovoj oblasti.

Učesnici sastanka postigli su visok stepen saglasnosti  o potrebi izmene pojedinih odredaba zakona koji se odnose na odgovornost trgovaca za prodatu robu, odnosno usluge, potrebi bolje institucionalne zaštite prava potrošača kao i o aktivnijoj saradnji Zaštitnika građana sa organizacijama za zaštitu prava potrošača.

„…ne želim nikada da se vratim u dom…“

Zamenica zaštitnika građana Vladana Jović razgovarala je danas sa korisnicima usluge „stanovanje uz podršku“, osobama sa intelektualnim teškoćama, koje su uz podršku Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije, napustile ustanovu socijalne zaštite u kojoj su bile smeštene godinama i život nastavile u zajednici.

Pored teškoća, koje korisnici uz podršku svojih personalnih asistenata svakodnevno prevazilaze, u razgovoru je ukazano i na prepreke za koje im se čini da država već godinama nema rešenja, iako su o njima nadležni organi više puta obaveštavani. Jedan od problema koji je istaknut kao najozbiljniji jeste da „novac ne prati korisnika“ usled čega korisnici usluge stanovanje uz podršku žive u strahu da će usluga  „stanovanje uz podršku“ koja zavisi od sredstava donatora dobijenih na različitim projektima, biti ukinuta, a oni vraćeni u domove iz kojih su izmešteni. U razgovoru je takođe ukazano i na nedovoljnu brigu i staranje staratelja o svojim štićenicima, usled čega neki od njih ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, lična dokumenta ili prijavu prebivališta, ili su ograničeni u raspolaganju sopstvenim novčanim sredstvima.

O značaju razvijanja ovakvih i sličnih sistema podrške u zajednici osobama sa intelektualnim teškoćama, kao preduslovu deinstitucionalizacije, Zaštitnik građana ukazao je u svom godišnjem izveštaju, kao i u dokumentu „Mapa puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“ koju je nedavno predstavio u Narodnoj skupštini.

 Obeleženo četiri godine od osnivanja Panela mladih savetnika Zaštitnika građana

Na Međunarodni dan ljudskih prava pre četiri godine osnovan je Panel mladih savetnika Zaštitnika građana. Obeležavajući ovaj dan, mladi savetnici bili su domaćini grupama dece i mladih, koje su okupljene pri Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Mreži organizacija za decu Srbije, Otvorenom klubu iz Niša i Centru za prava deteta: „Isterivači diskriminacije“, Savet dece MODS, DH grupa i Klub za zdrave promene. U cilju širenja participacije dece i mladih u pitanjima ostvarivanja i zaštite prava deteta, učesnici su razmenili iskustva i rezultate svog dosadašnjeg rada.

Na ovom sastanku imali su priliku i da predstavnicima UNICEF-a ukažu kako oni vide probleme koje imaju deca i mladi da ostvare svoja prava u različitim sistemima - obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite. Oni su upoznali predstavnike UNICEF-a da postoje prepreke u ostvarivanju prava i zaštite dece i mladih delimično zbog pravne neuređenosti, ali i zbog nesprovođenja mera koje su predviđene propisima Republike Srbije. Posebno su razgovarali i davali predloge kako da se postojeći resursi i zakonima predviđene mogućnosti u punoj meri iskoriste radi širenja participacije dece i mladih.


Sa nevladinim sektorom o pravu na zdravu životnu sredinu

Pomoćnica generalnog sekretara stručne službe Zaštitnika građana Olja Jovičić sa saradnicima održala je 9. decembra 2014. godine sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora iz oblasti zaštite životne sredine, u cilju uspostavljanja saradnje, razmene dosadašnjeg iskustva i konkretnih problema iz prakse.

Olja Jovičić je predstavila nadležnosti Zaštitnika građana, značaj prava na zdravu životnu sredinu sa osvrtom na problem zagađenja voda, buke i nejonizujućeg zračenja. Takođe, kroz karakteristične slučajeve i primljene pritužbe iz ove oblasti, informisala je goste o načinu rada ove institucije.

Na sastanku je zaključeno da postoji neusaglašena zakonodavna regulativa, kao i nedostatak međuresorne saradnje u okviru državnih organa. Iznet je predlog da je potrebno uspostaviti adekvatan monitoring i preispitati propisane granične vrednosti, kada je reč o buci i nejonizujućem zračenju.

Predstavnici petnaest nevladinih organizacija prisutnih na sastanku pozdravili su inicijativu Zaštitnika građana za saradnju i nameru da uključi sve relevantne aktere koji će edukovati i promovisati pravo na zdravu životnu sredinu.
 

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, veliki broj građana Srbije dočekuje pritisnut krizom koja posebno ugrožava njihova ekonomska i socijalna prava, ali ne samo njih. Organi javne vlasti zato imaju dodatnu obavezu da postupaju pravično i zakonito, kako bi građani ravnopravno uživali prava koja im garantuje Ustav i zakoni.

U porastu je broj pritužbi građana na tešku socijalnu i ekonomsku situaciju izazvanu gubitkom posla ili smanjenjima zarada i penzija.

Organi javne vlasti dužni su da pri donošenju i sprovođenju odluka, pa i onih koje su inspirisane štednjom, striktno poštuju Ustav i zakone. Nikako se ne bi smelo događati da visoki državni funkcioneri, uključujući i ministre, samovoljno odlučuju o pitanjima koja su striktno uređena zakonom.

Vlada Republike Srbije je po prvi put počela da se organizovano stara o izvršenju preporuka Zaštitnika građana i procenat otklanjanja nepravilnosti u postupcima kontrole rada organa vlasti koje pokrene Zaštitnik građana izuzetno je, i za evropske uslove visok - preko 90%. Ipak, mesta zadovoljstvu nema jer organi vlasti i dalje jako često postupaju nepravilno i nema dovoljno unutrašnje kontrole njihovog rada.

U periodu ekonomske krize posebno je velika i opasnost od nasilja i Zaštitnik upozorava na nužnost represivnih mera protiv nasilnika, ali i značaj generalne prevencije koja je zapostavljena. Rodna ravnopravnost i zaštita prava deteta moraju da ostanu visoko na listi prioriteta organa javne vlasti, ali i društva u celini. U nastojanju sa doprinese stvaranju uslova za prevazilaženje ovog problema, Zaštitnik građana je Narodnoj skupštini Republike Srbije ponudio model Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava zaštitnik građana Saša Janković i zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović  predstaviće Model Zakona o rodnoj ravnopravnosti na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović, celodnevnim aktivnostima, zajedno sa članovima Panela mladih savetnika, predstavnicima UNICEF-a, Panela Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Saveta deteta MODS, Otvorenog kluba Niš, kao i DH grupe Beograd, obeležiće godišnjicu osnivanja ovog tela u prostorijama zgrade Zaštitnika građana.

Zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Robert Sepi održaće radni sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u sedištu ovog Saveta, a zamenik zaštitnika građana za prava lica lišena slobode Miloš Janković  posetiće Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu i razgovarati sa licima na izvršenju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja.

Zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i starijih Vladana Jović posetiće "male domske zajednice" koje imaju za cilj pružanje podrške za samostalni život osobama sa mentalnim smetnjama.

 

Povodom današnje izjave gradskog menadžera Grada Beograda Gorana Vesića da zaštitnik građana Saša Janković "koristi svoju funkciju" tako što u "javnosti stvara utisak da njegove inicijative imaju dodatnu pravnu snagu", zaštitnik građana podseća da bi organi vlasti, republički i lokalni, morali da poznaju Ustav i zakone Republike Srbije.

"Zaštitnik građana je Ustavom, Zakonom o Ustavnom sudu i Zakonom o zaštitniku građana izričito ovlašćen da, kao državni organ, podnese ne inicijativu, već predlog za ocenu ustavnosti. Za razliku od inicijative, koju imaju pravo da podnesu građani, i povodom koje Ustavni sud može, ali ne mora pokrenuti postupak ocene ustavnosti, predlog ovlašćenog predlagaća automatski pokreće taj postupak. Dakle, Zaštitnik građana ne "stvara utisak da njegove inicijative imaju dodatnu pravnu snagu" jer ih i ne podnosi, već podnosi predloge koji proceduralno imaju viši nivo od inicijativa. Nepoznavanje zakona šteti građanima u njihovim privatnim stvarima, ali kada Ustav i zakon ne poznaju oni koji treba da ih primenjuju, pa to još javno saopštavaju, tada je šteta za sve institucije i građane posebno velika", ističe zaštitnik građana Saša Janković ovim povodom.

Jedino što stoji u obraćanju gradskog menadžera republičkom Zaštitniku građana, i što ombudsman želi da ponovi iz svog prvog obraćanja ovim povodom je poziv građanima da plaćaju gradski prevoz i to svugde, a ne samo u Beogradu. Zaštitnik podseća građane i da plaćanje prevoza, ili bilo koje druge usluge, nije pitanje dobre volje, već obaveze za koju postoji način prinudne naplate.

Zaštitnik građana podseća da je do sada podneo predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju, Zakona o elektronskim komunikacijama, Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji kao i Zakona o krivičnom postupku i da je svaki put odredbe osporenih propisa Ustavni sud i oglasio neustavnim, ili su pre odluke Ustavnog suda izmenjene.

Da se Grad Beograd obratio Zaštitniku građana zahtevom za mišljenje ili savet, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku građana, ombudsman bi pomogao da se nađe rešenje za sankcionisanje neplatiša koje nije u neskladu sa najvišim pravnim aktom Republike Srbije i kojim se ne krše ljudska prava koja ne smeju biti uskraćena zbog neizvršenja ugovorne obaveze.

Stručna služba Zaštitnika građana

 
U Kragujevcu je danas održana poslednja debata na lokalu o ključnim nalazima godišnjih izveštaja Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti iz ugla lokalne zajednice.

Zaštitnik građana je istakao da se po pritužbama građana koje su dobijali iz Kragujevca i Šumadijskog okruga vidi da imaju iste probleme kao i svi građana Srbije, a to je pre svega loša administracija koja je spora i nefunkcionalna. Napominje da se najveći broj pritužbi građana odnosi na administraciju koja ne odgovora na zahteve, kod koje se predugo čeka i "koja upodobljava procedure sebi, a ne u korist građana".

Najveći broj pritužbi se odnosi na apsurdnu stvar - na ćutanje administracije koja na zahteve građana ćuti. I to je nešto što bi relativno brzo moglo da se promeni ukoliko u rad javne uprave uvedemo bolju organizaciju i pre svega odgovornost, istakao je Janković.

Zaštitinik građana je naveo i da više od 90 odsto preporuka biva sprovedeno i da organi vlasti koriguju ponašanje koje je dovelo do kršenja prava građana.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana podneo Inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u cilju potpunijeg ostvarivanja roditeljskog i dečjeg dodatka i usklađivanja sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i načelom inkluzivnog obrazovanja

 

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom Vladana Jović predstavila je danas Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini „Mapu puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“.

Republika Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja sadrži i član o pravu na život u zajednici, rekla je Jović. Naša zemlja je započela proces deinsitucionalizacije, ali se taj proces odvija otežano. Cilj deinstitucionalizacije je da vraća oosobe sa invaliditetom iz institucija u otvorenu zajednicu i porodicu čime se omogućava ne samo brži oporavak, već u značajnoj meri doprinosi njihovoj socijalizaciji.

Opširnije...

 

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik građana će Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini predstaviti „Mapu puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“. Deinstitucionalizacija vraća najranjivije građane sa invaliditetom iz zatvorenih institucija, iz izolacije, u otvorenu zajednicu i porodicu, ali taj proces nije lak, niti bez stranputica.

U ustanovama u Republici Srbiji boravi 8.345 odraslih osoba sa intelektualnim i psiho-socijalnim smetnjama – 1.086 punoletnih osoba u 4 doma za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, 4.278 osoba u 15 ustanova socijalne zaštite za odrasle sa invaliditetom i 2.981 u 5 psihijatrijskih bolnica. U taj broj nisu iskazana lica smeštena u psihijatrijskim klinikama, psihijatrijskim institutima, psihijatrijskim klinikama za decu i adolescente, i odeljenjima za psihijatriju u opštim bolnicama.

Proces deinstitucionalizacije je neminovan i treba ga sprovesti planski, uz koordinaciju organa javne vlasti postepeno zatvaranje ustanova i obavezno jačanje servisa i usluga podrške. Prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici ne sme da se svede samo na fizičko preseljenje ljudi iz ustanova na novo mesto boravka ili novi oblik smeštaja. Razvoj kvalitetnih usluga u zajednici i uspostavljanje sistema podrške znači poštovanje ljudskih prava i postizanje dobrog kvaliteta života svih onih kojima je potreban neki oblik brige i podrške kako bi bili uključeni u zajednicu.

 

Agencija za privredne registre Republike Srbije, nakon isteka roka za brisanje likvidacionog upravnika privrednog društva iz registra privrednih subjekata, propustila je da pokrene postupak prinudne likvidacije, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Zaštitnik građana pozdravlja aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova na otkrivanju odgovornih za nedavni slučaj govora mržnje i pozivanja na netrpeljivost prema Romima.

„Dok država deluje, čovek može da oseća samo stid kada vidi kako neki ljudi razmišljaju i šta pišu o našim sugrađanima Romima. To se u ovoj fazi mora sankcionisati, ali ponovo ističem značaj prevencije, posebno kroz jačanje obrazovnog sistema u kome teme ljudskih prava i drugi humanistički sadržaji očigledno nemaju dovoljno mesta. Takođe, svima, a posebno mladim ljudima, potrebna je stvarna i dostupna alternativa mržnji, destrukciji i osećaju pripadnosti koje im ekstremističke grupe danas nude na svakom koraku“, stav je zaštitnika građana Saše Jankovića ovim povodom.

 
Zaštitnik građana saopštava da je socijalna zaštita ljudsko pravo, a pružanje i unapređenje usluga socijalne zaštite obaveza, a ne dobra volja države, zbog čega niko ne sme samovoljno da menja svrhu sredstava koja su Zakonom o budžetu opredeljena za poboljšanje položaja socijalno ugroženih.

Dužnost resornog ministarstva je da sprovede, i to ne bilo kako već zakonito i pravilno, konkurs za finansiranje aktivnosti kojima se unapređuje socijalna zaštita u Republici Srbiji, kao i da, ako već uvažava zamerke na rezultate konkursa, utvrdi zbog čega i koga je ishod konkursa takav da je izazvao burnu reakciju javnosti.

Istovremeno, ako resorno ministarstvo smatra da je tražilo i Zakonom o budžetu dobilo sredstva za pogrešnu namenu, tada je potrebno da promenu svog stava obrazloži i traži rebalans budžeta, a ne da samovoljno preusmerava novac iz resora socijalne zaštite u resor zdravlja. Sve drugo je nezakonito i nepravilno, samovoljno ponašanje na štetu prava građana i pravne države, stav je Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana pozdravlja ideju i poziv Ministarstva da nadležni državni organi prekontrolišu zakonitost, pravilnost, svrsishodnost i efikasnost projekata koji su u resoru socijalne zaštite odobravani i finansirani u dužem vremenskom periodu unazad.

Podsećamo, aktuelnim Konkursom koji je raspisalo Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja predviđeno je da se sredstva u iznosu od oko 2 miliona evra raspodele organizacijama civilnog društva za aktivnosti i programe „uspostavljanja, razvoja i unapređenja usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite“.

 
Zaštitnik građana podneo je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika socijalne novčane pomoći
 


Anketa Zaštitnika građana
Ocenite rezultate rada institucije Zaštitnik građana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava u 2013. godini: