Gradska uprava grada Leskovca, Uprava za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteve nije preduzela sve neophodne mere u cilju sprovođenja rešenja o obezbeđenju susednih objekata, zatvaranju gradilišta i rušenju, što je imalo za posledici nastanak i uvećanje štete na imovini pritužilaca, utvrdio je Zaštitnik građana. Istovremeno, Gradska uprava grada Leskovca nije ostvarila odgovarajuću saradnju sa Zaštitnikom građana u postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti njenog rada.

 

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović je sa saradnicama 26. avgusta 2015. godine posetila Gradsku upravu grada Loznice i razgovarala o aktivnostima koje se preduzimaju u Loznici u cilju unapređenja položaja dece i žena. Načelnica Gradske uprave je navela preduzete mere posvećene osetljivim kategorijama stanovništva: u ruralnim sredinama postoji nekoliko predškolskih ustanova, finansira se usluga dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju i stanovanje uz podršku za mlade bez roditeljskog staranja, nezaposlenim porodiljama se mesečno isplaćuje 20 000 dinara naknade, obezbeđuje se besplatan prevoz za osobe starije od 65 godina, a u planu je i izgradnja socijalnih stanova za osetljive kategorije stanovništva. Osim toga, u Loznici je osnovana Komisija za rodnu ravnopravnost koja je inicirala niz aktivnosti posvećenih sprečavanju nasilja prema ženama i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti.

Zamenica zaštitnika građana je sa načelnicom Gradske uprave i članicama i članom Komisije za sport razgovarala o važnosti afirmisanja ženskog sporta i učešća devojčica i žena u sportskim aktivnostima, u skladu sa važećim zakonskim propisima, strateškim dokumentima i preuzetim međunarodnim obavezama, sa čim su se načelnica Gradske uprave i predstavnici Komisije za sport saglasili, a u vezi sa sprovođenjem preporuke Zaštitnika građana br. 14-1543/12, nakon sprovedenog postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Gradske uprave grada Loznica, vođenom po pritužbi Omladinskog rukometnog kluba „Loznica“.

 

Najveći problem zatvorskog sistema u Srbiji je nedovoljan broj zdravstvenog osoblja, posebno lekara, konstatovani je na današnjem stručnom skupu pod nazivom “Uloga lekara u zatvorskom sistemu u Srbiji”, kome su prisustvovali zdravstveni radnici svih zatvora u Srbiji.

Na skupu, koji je organizovao Zaštitnik građana uz podršku udruženja Inicijativa mladih za ljudska prava, je ocenjeno da broj lekara treba povećati i konstatovano da je za efikasan rad i pružanje zdravstvenih usluga neophodno obezbediti adekvatne prostorije i opremu u skladu sa važećim standardima, kao i specijalna sanitetska vozila.

Ukazano je na neophodnost standardizacije zdravstvenih kartona i njihovog umrežavanja, kao i da veliki problem u pružanju zdravstvene zaštite predstavlja okolnost da se zdravstveni kartoni iz domova zdravlja ne prenose u zavode i obrnuto. Time se ne ostvaruje kontinuitet zdravstvene zaštite, odnosno njeno pružanje se otežava i poskupljuje.

Učesnici su se usaglasili da je neophodno održavanje periodičnih sastanaka zdravstvenog osoblja, njihova kontinuirana edukacija, kako interna u okviru Centra za edukaciju u Nišu, tako i specijalistička, uz stvaranje uslova mogućnosti napredovanja u službi.

Takođe je konstatovano da zatvorski lekari posebnu pažnju moraju da posvete otkrivanju slučajeva torture u skladu sa Istambulskim protokolom, da u slučajevima štrajka glađu  postupaju u skladu sa odredbama Malteške deklaracije, a na generalnom planu da postupaju u skladu sa najnovijim smernicama Saveta Evrope u pogledu pružanja zdravstvene zaštite.

Učesnici su se složili da lekari treba da poklone posebnu pažnju položaju dece, žena, osoba sa invaliditetom, pripadnicima LGBT osoba, a naročito zatvorenicama sa teškim mentalnim poremećajima i njihovo izmeštanje u specijalizovane bolnice.
 
Zaštitnik građana uputio je preporuke Upravi gradske opštine Novi Beograd zbog neprimerene dužine postupka i donošenja kontradiktornih odluka u postupku utvrđivanja obaveze saniranja ravnog krova u stambenoj zgradi, na štetu pravnih interesa podnosioca pritužbe. Zaštitnik građana je utvrdio da je Odeljenje za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Novi Beograd postupalo suprotno standardima dobrog administrativnog postupanja, svojim odlukama unelo konfuziju u pogledu vrste postupka, položaja pritužioca, kao i osnova za vođenje postupka.
 
Osnovna škola „Đorđe Krstić“ i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu nisu pravilno i na efikasan način pružili pomoć i podršku učeniku sa razvojnim teškoćama i njegovoj porodici niti su preduzeli mere kako bi zaštitili decu od vršnjačkog nasilja. Ovim propustima su doprineli učvršćivanju štetnih oblika ponašanja kod deteta, njegovog odbacivanja od strane vršnjaka i štetnih posledica kod dece žrtava vršnjačkog nasilja, utvrdio je Zaštitnik građana.
 

„Odluka grada Vukovara da ukine dvojezične table, koje bi bile ispisane na latiničnom i ćiriličkom pismu, ne obezbeđuje očuvanje jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina, kulturnu i jezičku raznovrsnost, kao dela evropske i svetske kulturne baštine“, kaže se u pismu koje je zaštitnik građana Saša Janković uputio pučkoj pravobraniteljici Republike Hrvatske Lori Vidović povodom ponovne aktualizacije problema ravnopravne upotrebe ćirilice u Vukovaru .

„Dužan sam da posebnu pažnju obratim na poštovanje prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, između ostalog i hrvatske nacionalne manjine koja živi u Republici Srbiji. Saglasno tome, u kontinuitetu, posebnu pažnju obraćam na doslednu primenu zakona koji štite jezička prava nacionalnih manjina u Srbiji,  ceneći značaj službene upotrebe manjinskog jezika za ostvarivanje prava građana“, naveo je srpski ombudsman.

Na kraju pisma Janković je izrazio veru da će pravobraniteljica „iskoristiti pun opseg svojih nadležnosti ukoliko proceni da je neophodno“.
 

Stari, dotrajali i nebezbedni elektroenergetski objekti su i dalje u upotrebi, nepoštovanje zakonom utvrđenih rokova, nejasno obrazložene odluke, neefikasno i neblagovremeno postupanje po prijavama kvarova, nepoštovanje pravnosnažnih i izvršnih odluka sudova… To su samo neki od propusta koje je Zaštitnik građana utvrdio kontrolom zakonitosti i pravilnosti rada energetskih subjekata i Ministarstva rudarstva i energetike, a povodom velikog broja pritužbi građana.

Za uklanjanje utvrđenih propusta Zaštitnik građana je nadležnim organima uputio 22 preporuke, a sačinio je i poseban izveštaj „Problemi u ostvarivanju prava potrošača – kupaca električne energije sa preporukama“. Taj izveštaj je rezultat analize primljenih pritužbi, zakonskih odredbi i odgovora energetskih subjekata i Ministarstva energetike i rudarstva u postupcima kontrole zakonitosti i pravilnosti rada.

 
EULEKS radi po zakonu i „…uverava da sudije u potpunosti poštuju pretpostavku iz zakona i međunarodne standarde ljudskih prava, po kojima lice koje je pritvoreno može da očekuje da će njegov slučaj blagovremeno biti rešen“, kaže se u odgovoru šefa misije EULEKS-a na Kosovu Gabriela Meučija na pismo Zaštitnika građana od 11. avgusta 2015. godine. U pismu je zaštitnik građana Saša Janković izrazio zabrinutost zbog dužine pritvora za političkog lidera sa Kosova i Metohije Olivera Ivanovića, koji je zbog toga stupio u štrajk glađu.
 

Postupajući po preporukama Zaštitnika građana OZ Leskovac je osuđenima u prijemnom odeljenju i prekršajno kažnjenim licima obezbedio da na svako lice dođu najmanje četiri kvadratna metra prostora u spavaonicama, a izvršen je i niz drugih poboljšanja. Ukupno 23 preporuke mera za otklanjanje uočenih nedostataka su sačinjene nakon nenajavljene posete OZ Leskovac, koju je Zaštitnik građana, u okviru  poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavio 27. aprila 2015. godine.

U skladu sa preporukama Zaštitnika građana, osuđenim licima u prijemnom odeljenju OZ Leskovac omogućena je šetnja na svežem vazduhu najmanje dva sata dnevno. U toku su aktivnosti na saniranju vlage na zidovima i zameni dotrajalih uređaja u sanitarnim čvorovima i kupatilima. Određen broj dotrajalih kreveta i dušeka je zamenjen novim. Takođe, naručena je i dodatna količina kreveta i dušeka kako bi se zamenili svi dotrajali kreveti i dušeci koji su još uvek u upotrebi.

Obezbeđena su sva higijenska sredstva, utvrđena redarstva i raspored čišćenja, kao i preduzimanje disciplinskih mera prema osuđenicima koji ne sprovode utvrđene obaveze održavanja higijene. U toku je osposobljavanje namenske prostorije za smeštaj lica sa invaliditetom, a čeka se odobrenje sredstava za kupovinu invalidskih kolica.

U skladu sa preporukama, instaliran je novi sistem video nadzora sa mnogo većom pokrivenošću zatvora. Prostorije koje su pod video nadzorom su vidno označene, a video zapisi se čuvaju duže od 30 dana.