Zaštitnik građana poziva nadležne organe da bez daljeg odlaganja razmotre i usvoje zakonske inicijative koje je radi jačanja prevencije i zaštite od porodičnog nasilja  uputio još pre četiri godine, kao da i primene preporuke iz Izveštaja o primeni opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja, koji je prošle godine podneo Narodnoj skupštini.

„Nedavne porodične tragedije u kojima je u život izgubilo 13 ljudi na najozbiljniji način svedoče o problemu nasilja u porodici. Pozdravljamo dogovor ministara pravde, unutrašnjih poslova i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja da formiraju ekspertsku grupu koja će predložiti konkretne mere za sprečavanja nasilja u porodici i zaštitu žena od nasilja, ali i podsećamo da smo Ministarstvu pravde 2011. godine uputili, a 2012. godine ponovili Inicijativu  za izmenu Krivičnog zakonika u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja, saopštavaju zaštitnik građana Saša Janković i zamenica zaštitnika građana, zadužena za rodnu ravnopravnost i prava deteta, Gordana Stevanović.

Ministarstvo pravde do sada nije razmatralo deo te inicijative koji se odnosi na uvođenje u sistem krivičnopravne zaštite novog krivičnog dela proganjanja, pooštravanje sankcija, obavezni psihosocijalni tretman nasilnika i druge odredbe usmerene ka prevenciji nasilja. Republika Srbija se, potvrđivanjem Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, obavezala da uskladi krivično zakonodavstvo sa tim međunarodnim dokumentom i potrebama stvarnosti.

Zaštitnik građana kontrolisao je tokom 2014. godine primenu Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja i utvrdio brojne nedostatke u propisima i praksi, te nadležnim organima uputio odgovarajuće preporuke, a o svemu Posebnim izveštajem obavestio Narodnu skupštinu. Za očekivati je da će taj izveštaj poslužiti kao jedna od osnova za utvrđivanje mera koje su najavili ministri.

 
Od državnih organa, a pre svega od izvršne vlasti, tražimo da efikasnije sprovede zakone i učini ih još boljim, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković na protestu povodom porasta nasilja nad ženama koji je u centru Beograda organizovao Autonomni ženski centar. On je dodao da su ministri pravde i unutrašnjih poslova održali sastanak na kome je doneta odluka da se inicira proširenje kaznene politike, da se uvede krivično delo proganjanja kao i obavezan psihosocijalni tretman nasilnika.

Opširnije...

 
Kada sam 2007. godine imenovan na ovu funkciju, društvena uloga Zaštitnika građana i delovanje u praksi bili su nepoznati ne samo većini građana, već i meni samom, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković na opštem seminaru „Nezavisne institucije između prava i politike“ u prepunoj sali na Pravnom fakultetu u Beogradu. Danas mogu da zaključim, dodao je Janković, da su nezavisnost u vršenju funkcije i zaštita ljudskih prava, kao ključne odrednice Zaštitnika građana, mogući samo u društvu čiji vrednosni sistem prihvata ovakvu instituciju i njeno delovanje.

Opširnije...

 

Više od 30 stranaca u 2015. godini izrazilo je nameru da traži azil u Republici Srbiji, ustanovljeno je tokom današnje posete tima Zaštitnika građana stanici granične policije na aerodromu ,,Nikola Tesla“ u Beogradu, koja je realizovana u cilju sagledavanja postupanja prema migrantima, naročito tražiocima azila. Ovi stranci su dalje upućeni u centre za azil, ali je konstatovano da se mali broj njih obratio nadležnim organima radi sprovođenja dalje procedure azila.

Zaštitnik građana će u narednom periodu intenzivirati posete aerodromu i vršiti neposredan uvid u postupanje policije prema pristiglim putnicima, kako bi proverio da li im je omogućeno da, u skladu sa zakonom, izraze nameru za traženje azila.

Tokom posete tim Zaštitnika građana ostvario je veoma dobru i profesionalnu saradnju sa komandirom stanice granične policije Slobodanom Ćopićem i njegovim saradnicima.

 

Broj ponovljenih i nedobrovoljnih hospitalizacija smanjen je od 2014. godine, kada su na Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ započete aktivnosti na deinstitucionalizaciji. Klinika raspolaže slobodnim kapacitetima za smeštaj, a materijalni uslovi smeštaja su poboljšani na pojedinim odeljenjima, iako je i dalje uočen veliki broj ležaja po sobama, stoji u Izveštaju Zaštitnika građana o poseti Klinici za psihijatrijske bolesti  „Dr Laza Lazarević“.

Rukovodstvo i zaposleni ove zdravstvene institucije ostvarili su punu saradnju sa timom Zaštitnika građana, kome je omogućen nesmetan rad i uvid u svu relevantnu dokumentaciju, kao i razgovor sa pacijentima o uslovima smeštaja i načinu postupanja prema njima.

Tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) realizovao je 8. maja 2015. godine posetu Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, u cilju praćenja sprovođenja preporuka iz Izveštaja o poseti Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT) Republici Srbiji.

 

Policijska uprava (PU) Čačak postupila je po šest preporuka Zaštitnika građana koje se odnose na unapređenje postupanja policijskih službenika prema licima na policijskom zadržavanju, pre svega uručivanja pisanog obaveštenja o pravima zadržanih lica, poštovanju privatnosti zadržanih lica prilikom lekarskih pregleda i uredno vođenja zapisnika o zadržavanju.

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), nakon posete PU Čačak sačinio Izveštaj o poseti sa ukupno 19 preporuka i uputio ih nadležnom ministarstvu. U odgovoru organa je navedeno da se preporuke za koje je potrebno dalje praćenje odnose uglavnom na materijalne uslove smeštaja, a postupanje po njima realizovaće se postepeno u skladu sa finansijskim mogućnostima Policijske uprave.

 

Policijska uprava (PU) Požarevac je u roku ostavljenom za odgovor postupila po tri preporuke iz izveštaja koji je tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) sačinio nakon nenajavljene noćne posete toj policijskoj upravi. U izjašnjenju PU Požarevac upućenom Zaštitniku građana je navedeno da je postupanje po četvrtoj preporuci iz tog izveštaja još u toku.

PU Požarevac je nabavila pribor za prvu pomoć, a policijski službenici su prošli obuku za pružanje prve pomoći. Takođe, zadržanim licima se uredno uručuju pisana obaveštenja o pravima, a medicinska dokumentacija sa osetljivim podacima zadržanih lica se više ne čuvaju u policijskim dosijeima.

Po preporuci koja se odnosi na unapređenje materijalnih uslova smeštaja u prostoriji za zadržavanje i koja zahteva određena finansijska ulaganja upućen je zahtev nadležnom ministarstvu za odobrenje sredstava potrebnih za adaptaciju ove prostorije.

 

Zaštitnik građana Saša Janković u potpunosti podržava stavove iznete u Mišljenju na Predlog pravilnika o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i tehničkim zahtevima za ispunjenje obaveze zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama. Ovo Mišljenje je Rodoljub Šabić, poverenik za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uputio Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

 

Na zgradi Zaštitnika građana je, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHO/T) u nedelju, 17. maja 2014. godine razvijena zastava duginih boja, čime je osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta na simboličan način pružena podrška i ukazano na probleme sa kojima se ove osobe svakodnevno suočavaju.

Razvijanju zastave su, osim Gordane Stevanović, zamenice zaštitnika građana prisustvovali i članovi i članice Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana. Zamenica zaštitnika građana se potom uputila u Studentski park na piknik koji organizuju Gejten – LGBT i Labris povodom obeležavanja ovogodišnjeg IDAHOT dana.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije ustanovljen je sa ciljem da se donosiocima odluka, javnosti i medijima ukaže potrebu suzbijanja nasilja i diskriminace LGBTI osoba.Taj dan se obeležava 17. maja jer je na taj dan 1990. godine homoseksualnost uklonjena iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svetske zdravstvene organizacije.

Prava LGBTI osoba još su uvek nedovoljno zaštićena u Srbiji, iako su u prethodnom periodu načinjeni krupni pomaci u pogledu zaštite i unapređenja njihovog položaja, uključujući održavanje Parade ponosa 2014. godine, koja je protekla bez većih incidenata. LGBTI organizacije su uključene u izradu strateških dokumenata koji sadrže konkretne mere posvećene unapređivanju položaja ove populacije.

Na postojanje stereotipa i predrasuda prema LGBTI osobama Zaštitnik građana ukazuje u svojim redovnim godišnjim izveštajima i u Izveštaju ,,LGBT populacija u Srbiji – stanje ljudskih prava i društveni položaj”, upućujući nadležnim organima preporuke za unapređivanje njihovog položaja. Zajednička radna grupa Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je nadležnim organima 2014. godine uputila niz preporuka, ukazujući na potrebu regulisanja pravnog položaja trans osoba.

 

Zaštitnik građana Saša Janković i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić ocenili su tokom današnjeg susreta da je neophodno unaprediti poštovanje prava građana i pravilnost i zakonitost u radu organa vlasti.

Janković i Vučić su se tom prilikom saglasili o potrebi bolje saradnje organa javne vlasti sa nezavisnim kontrolnim organima u skladu sa Ustavom i zakonima, a u najboljem interesu građana.

Takođe, oni su se dogovorili da će imati redovne sastanke svake prve nedelje u mesecu.

 
Povodom Međunarodnog dana porodice Zaštitnik građana ističe značaj porodice i poziva na njenu zaštitu, a posebno na suzbijanje nasilja u porodici efikasnijim radom nadležnih organa.

Takođe je posebno značajno efikasna zaštita prava na ograničeno radno vreme, na odmor i druga prava iz radnog odnosa, koja su od velikog značaja ne samo za radnika, odnosno radnicu, već i za njihov porodični život. I siromaštvo predstavlja rastuću pretnju porodicama u Srbiji.

Od ukupnog broja pritužbi koje je u prethodnih godinu dana primio Zaštitnik građana, a koje se odnose na zaštitu porodice i porodičnog života, 11 odsto tiče se nasilja u porodici, mahom prema ženama i deci.

Opširnije...

 
Zbog spora sa nadležnim organom Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Filijala za grad Beograd, odbio je da izda i overi zdravstvene isprave deci, državljanima Republike Srbije, utvrdio je Zaštitnik građana
 
Preliminarni nalaz današnje posete NPM (Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, čije poslove obavlja Zaštitnik građana) ukazuje da su preporuke Zaštitnika građana upućene Okružnom zatvoru Novi Sad u velikoj meri ispunjene.

Tokom posete timu NPM-a je omogućen pregled svih prostorija, razgovor sa licima lišenih slobode, odnosno pritvorenika i osuđenika. O uslovima smeštaja i života u ovoj instituciji, tim NPM je razgovarao i sa upravnikom i zaposlenima u Okružnom zatvoru Novi Sad.

Poseta je realizovana radi sagledavanja ispunjenosti preporuka Zaštitnika građana iz Izveštaja o poseti Okružnom zatvoru Novi Sad iz decembra 2014. godine. Saradnja institucije Zaštitnika građana i Okružnog zatvora Novi Sad je izuzetno dobra.

 

Delegacija Kongresa SAD, koju predvodi kongresmen Dejn Rorbaher, posetila je danas Zaštitnika građana. Zaštitnik građana Saša Janković je upoznao goste iz SAD sa nadležnostima i radom institucije koju predvodi.

Zajednički jer konstatovano da bez izgradnje i jačanje institucija nije moguće graditi pluralističko demokratsko društvo.

 

Ministarstvo finansija nije u zakonskom roku odlučilo o osnovanosti prigovora pritužilje na rešenje Uprave carina i nije Zaštitniku građana u toku postupka dostavilo tražene informacije, utvrdio je Zaštitnik građana

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module